خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22181   بروزرسانی: 11-04-1398

Kazem Mazlumi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. حفاظت پیشرفته سیستم های قدرت2. حفاظت سیستمهای قدرت3. حالات گذرا در سیستمهای قدرت4. بررسی سیستمهای قدرت (1 و 2)5. طراحی پست های فشارقوی6. آزمایشگاه رله و حفاظت7. آزمایشگاه سیستمهای قدرت