خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29043   بروزرسانی: 23-06-1400

Kazem Mazlumi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. حفاظت پیشرفته سیستم های قدرت2. حفاظت سیستمهای قدرت3. حالات گذرا در سیستمهای قدرت4. بررسی سیستمهای قدرت (1 و 2)5. طراحی پست های فشارقوی6. آزمایشگاه رله و حفاظت7. آزمایشگاه سیستمهای قدرت