خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24499   بروزرسانی: 10-03-1399

Kazem Mazlumi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. حفاظت پیشرفته سیستم های قدرت2. حفاظت سیستمهای قدرت3. حالات گذرا در سیستمهای قدرت4. بررسی سیستمهای قدرت (1 و 2)5. طراحی پست های فشارقوی6. آزمایشگاه رله و حفاظت7. آزمایشگاه سیستمهای قدرت