خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:2792   بروزرسانی: 16-01-1400

dariush Salimi

علایق پژوهشی

بیوانفورماتیک و سامانه های زیستی در اصلاح دام