خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:2831   بروزرسانی: 16-01-1400

dariush Salimi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. ژنومیک محاسباتی2. الگوریتم ها در بیو انفورماتیک3. آنالیز توالیهای ژنتیکی4. بیوانفورماتیک5. آمار و احتمالات6. ژنتیک