خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:4416   بروزرسانی: 14-05-1397

Mohammad Taghilou

علایق پژوهشی

 سیستم های ذخیره انرژی نهان

روش بولتزمن شبکه ای

دینامیک قطره

انتقال گرما در قطعات الکترونیکی

محیط متخلخل