خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:6285   بروزرسانی: 21-01-1399

Mohammad Taghilou

علایق پژوهشی

 سیستم های ذخیره انرژی نهان

روش بولتزمن شبکه ای

دینامیک قطره

انتقال گرما در قطعات الکترونیکی

محیط متخلخل