خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه شیمی]

بازدید:18821   بروزرسانی: 06-10-1395

Ebrahim Ahmadi

مدیریت

 

1.       معاونت پژوهشي دانشکده علوم دانشگاه زنجان

2.       مدير گروه شيمي دانشگاه زنجان

3.       مسئول راه اندازي آزمايشگاه فناوري هاي نوين

4.       دبير علمي کنفرانس بين المللي شيمي آلي

5.       همکاري در تدوين نقشه جامع علمي کشور