خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25765   بروزرسانی: 02-04-1398

Saeed Ghanbari

مدیریت

سوابق اجرایی:

مدیر گروه فیزیک: از دی ماه 1396 تا کنون

-نماینده انجمن فیزیک ایران در دانشگاه زنجان

-مسئول روابط بین الملل دانشگاه (1391-1390)

- پيشنهاد برگزاری نوزدهمین کنفرانس فیزیک ایران در دانشگاه زنجان به انجمن فیزیک ایران و عضويت در كميته اجرايي کنفرانس (1381)

- مدیر گروه فیزیک (1377- 1376)

- نماینده انجمن فیزیک ایران در دانشگاه زنجان (1382- 1377)

- همکاری در برگزاری اولین و دومین کنفرانس دانشجویی فیزیک ایران (1376-1375)

- دبیر اولين شوراي اجرايي شاخه دانشجویی انجمن فیزیک ایران (1376-1375)

- عضو کمیته اجرایی یا کمیته علمی ( یا هر دو کمیته ) در اولین ، دومین ، سومین و چهارمین کنفرانس دانش آموزی فیزیک ایران (1375-1372)

- عضو هیات موسس شاخه دانشجویی انجمن فیزیک ایران و همكاري در راه اندازي كنفرانسهاي دانش آموزی و دانشجویی انجمن فیزیک ایران (1372)

 

سوابق آموزشی در دانشگاه صنعتی سوئین برن در ملبورن :

ـ حل تمرین مکانیک کوانتومی پيشرفته برای دانشجویان آماده براي شروع دوره دكتري فیزیک (2007 و 2008)، حل تمرین انرژی و حرکت برای دانشجویان کارشناسی (2005 ، 2006 و 2008)، ارائه آزمایشگاه انرژی و حرکت برای دانشجویان کارشناسی (2004 تا 2008)، ارائه آزمایشگاه دستگاههای الکترونیکی برای دانشجویان کارشناسی ( 2004 و 2005)

سوابق آموزشی در دانشگاه زنجان (1382-1374) :

تدریس تمام دروس پایه و تخصصی الزامی دوره کارشناسی فیزیک به اضافه مکانیک آماری و نسبيت: فیزیک پایه 1 (بیش از سه مرتبه) ، - فیزیک پایه 2 (بیش از سه مرتبه) ، - فیزیک پایه 3 ( سه مرتبه) ، - آزمایشگاه فیزیک پایه 1 (بیش از سه مرتبه) ، - آزمایشگاه فیزیک پایه 2 (بیش از سه مرتبه) ، فیزیک جدید1 ( 2 مرتبه) ، فیزیک جدید 2 ، ترمودینامیک و مکانیک آماری (بیش از 3 مرتبه ) ، مکانیک آماری، مکانیک تحلیلی 1 ( سه مرتبه ) ، مکانیک تحلیلی 2 ( سه مرتبه ) ، مکانیک کوانتومی 1 ( 2 مرتبه )، مکانیک کوانتومی 2 ( 2 مرتبه ) ، الکترومغناطیس 1 ( 2 مرتبه ) ، الکترومغناطیس 2 ( 3 مرتبه ) ، ریاضی فیزیک 1، ریاضی فیزیک 2 ، نسبیت ( بیش از 3 مرتبه ) و اپتیک .