خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25765   بروزرسانی: 02-04-1398

Saeed Ghanbari

علایق پژوهشی

 

شبکه ها­ی مغناطیسی و میکرو تله های  مغناطیسی دائمی برای اتمهای فرا سرد و چگاله های بوز-اینشتین 

نمایش های فضای فاز کوانتومی ودینامیک کوانتومی اتم های فراسرد

در شبکه های مغناطیسی دائمی و شبکه های ا پتیکی

گذار فاز کوانتومی از ابر شاره به نارسانای مات