خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17196   بروزرسانی: 18-11-1391

Hamid Nadjari

مدیریت

1. مدير گروه فيزيك

2.نماينده دانشكده علوم در ستاد رفاهي

3.عضوكميته اجرايي كنفرانس فيزيك سال 81