خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19408   بروزرسانی: 03-02-1399

Omid Mahdieh

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو انجمن علمی مدیریت استراتژیک

عضو انجمن علمی مطالعات رفتار سازمانی

عضو انجمن پژوهشی علوم انسانی و اجتماعی (SSHRA - Social Science and Humanities Research Association)