خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20732   بروزرسانی: 16-05-1396

Mohammad Hossein Shahir

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

انجمن علوم دامی ایران - انجمن جهانی علوم طیورWPSA

عضو هیات ممیزه دانشگاه زنجان