خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20732   بروزرسانی: 16-05-1396

Mohammad Hossein Shahir

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. 2. بیماریهای متابولیک طیور(مقطع دکتری)3. پرورش مرغ تخم گذار4. تغذیه طیور (کارشناسی ارشد)5. ویتامینها و مواد معدنی در تغذیه طیور6. بیوانرژتیک ( دکتری)7. روش تحقیق ( کارشناسی ارشد)8. طرح آزمایشات پیشرفته ( دکتری)9. هورمون شناسی ( کارشناسی ارشد)10. مدیریت واحدهای تولیدی دام و طیور ( کارشناسی ارشد)11. پروتئین و اسیدهای آمینه ( دکتری)12. جوجه کشی 13. پرورش طیور14. فیزیولوژی تکمیلی (کارشناسی ارشد)