خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19656   بروزرسانی: 26-01-1393

Reza Shirsavar

زمینه های تحقیقاتی

برای آشنایی بیشتر با فعالیت های تحقیقاتی پیشین من ببینید

[1] Water Film Motor

[2] Rotation of Polar Liquid Films

[3] Instability and Rotation of Liquid Crystal Films

[4] Elecrto/magnetically induced rotation

                فعالیت های تحقیقاتی فعلی

                        [5] Rotation of Water bulk

                        [6] AC Rotation

                        [7] Rotation in Asymmetric Frame

                        [8] Spreading a Droplet by a Soap Film