خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19656   بروزرسانی: 26-01-1393

Reza Shirsavar

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه صنعتی شریف, ایران, فیزیک , 1390-1385
زمینه رساله : ماده چگال نرم
استاد راهنما : دکتر امجدی و دکتر اجتهادی

کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی شریف, ایران, فیزیک , 1385-1383
زمینه پایان نامه : ماده چگال نرم
استاد راهنما : دکتر امجدی و دکتر اجتهادی

کارشناسی : دانشگاه زنجان, ایران, فیزیک , 1383-1379
زمینه پایان نامه : ماده چگال نرم
استاد راهنما : دکتر عابدینی