خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19656   بروزرسانی: 26-01-1393

Reza Shirsavar

چشم انداز

من فکر میکنم با استفاده از تکنیک های معرفی شده میتوان کارهای مهم و اساسی در حیطه کنترل سیالات در ابعاد کوچک و کنترل

سیالات زیستی در درون بدن  موجودات زنده انجام داد.