خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16027   بروزرسانی: 01-11-1398

Khadijeh Bagheri

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
ارائه دانش فنی تولید و بهبود شیرین کننده پروتئینی برازین به روش مهندسی ژنتیک   همكارارديبهشت 1391آبان  1395صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
طراحی و تهیه سازه های ژنی جهت افزایش بیان پروتئینهای نوترکیب در بذر گیاه   مجريبهمن 1389بهمن  1391دانشگاه زنجان