خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16027   بروزرسانی: 01-11-1398

Khadijeh Bagheri

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. 2. 3. مهندسی ژنتیک پیشرفته (دکتری)-ژنتیک میکروارگانیسم ها (کارشناسی ارشد)- مهندسی ژنتیک(کارشناسی ارشد)- ژنتیک (کارشناسی)-آمار و احتمالات(کارشناسی)