خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16418   بروزرسانی: 01-11-1398

Khadijeh Bagheri
خدیجه باقری
استادیار

پست الکترونيکی
bagheri.khadijeh@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/bagheri-khadijeh

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4523

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، کدپستی 38791-45371