خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22183   بروزرسانی: 14-11-1398

Ali Shokri
علی شکری
استادیار

پست الکترونيکی
a.shokri@znu.ac.ir      shokri.a@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/shokri-ali

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4287

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه ریاضی،کد پستی 38791-45371