خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18997   بروزرسانی: 06-11-1397

Omid Ghaffari

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. فتوگرامتری2. سنجش از دور3. پردازش تصاویر رقومی4. نقشه برداری5. جبر خطی