خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20236   بروزرسانی: 27-10-1398

Omid Ghaffari

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. فتوگرامتری2. سنجش از دور3. پردازش تصاویر رقومی4. نقشه برداری5. جبر خطی