خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:5241   بروزرسانی: 14-08-1398

Mahdi Hariri

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. اندازه گیری الکتریکی و الکترونیکی، و آزمایشگاه اندازه گیری2. مدارهای الکتریکی و مدارهای الکترونیک 1و 33. پردازش رقمی تصاویر، ماشین بینایی، 4. شبکه های عصبی، مجموعه ها و سیستمهای فازی، 5. زبان تخصصی پیشرفته، روش تحقیق و روش تحقیق پیشرفته، برای کارشناسی ارشد و دکتری6. الکترونیک دیجیتال، مدارهای خیلی فشرده VLSI