خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17116   بروزرسانی: 13-09-1399

Ghorban Mahtabi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی2. روس های عددی در مهندسی آب3. سمینار و روش تحقیق4. رسم فنی و نقشه کشی5. حفاظت آب و خاک6. مکانیک خاک7. مهندسی رودخانه و سواحل8. سازه های اندازه گیری و کنترل جریان9. مدل های هیدرولیکی و عددی10. هیدرولیک مجاری روباز11. طراحی شبکه های ابیاری و زهکشی12. طراحی سازه های هیدرولیکی