خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17116   بروزرسانی: 13-09-1399

Ghorban Mahtabi

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
8 پیمان لطفی آذر  1393مهندسی اب سازه های آبی بررسی عددی خصوصیات جریان در مدل ترکیبی سرریز-دریچه منشوری با استفاده از مدل عددی Flow 3D   استاد راهنما
7 یعقوب اکبرپور بهمن  1394مهندسی اب سازه های آبی تعیین آرایش مناسب کانال‌های توزیع آب در شبکه‌های آبیاری با استفاده از الگوریتم منطق ریاضی   استاد راهنما
6 مژده محمدیون دي  1395مهندسی اب سازه های آبی تاثیر تسلیح خاک با ژئوگرید در پایداری شیروانی خاکی   استاد راهنما
5 سمانه کریمی دي  1395مهندسی اب سازه های آبی تأثیر صفحات مستغرق در افزایش راندمان رسوب¬شویی مخزن سد   استاد راهنما
4 راضیه مهرکیان بهمن  1396مهندسی اب سازه های آبی مطالعه افت انرژی و خصوصیات پ‍رش هیدرولیکی در بسترهای زبر مصنوعی و طبیعی   استاد راهنما
3 میترا ملازاده آبان  1396مهندسی اب سازه های آبی تعیین موقعیت و ابعاد سوراخ آب یا بارباکان (Weep Hole) در کانال با پوشش بتنی تحت ترازهای مختلف آب¬زیرزمینی   استاد راهنما
2 فهیمه کاظم خانلو بهمن  1396مهندسی اب سازه های آبی برآورد میزان تبخیر از سطح مخزن سد بر مبنای روش تشت تبخیر و مقایسه با معادلات تجربی   استاد راهنما
1 لیلا نوری بهمن  1396مهندسی اب سازه های آبی تاثیر تغییرات آتی اقلیم برجریان ورودی به مخزن سد   استاد راهنما