خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:14921   بروزرسانی: 29-07-1398

Ghorban Mahtabi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تبريز, ايران, سازه هاي آبي , 1391-1387
عنوان رساله : كاربرد دیوار منحرف کننده جریان-آستانه در کنترل رسوب ورودي به آبگیر جانبي
زمینه رساله : هيدروليك رسوب
استاد راهنما : علي حسين زاده دلير، داود فرسادي زاده

کارشناسی ارشد : دانشگاه تبريز, ایران, مهندسی آب- آبیاری و زهکشی , 1385-1383
عنوان پایان نامه : اثرات تنگ شدگی کانال بر آبشتسگی اطراف آبشکن
زمینه پایان نامه : هیدرولیک رسوب- مهندسی رودخانه
استاد راهنما : علی حسین زاده دلیر- داود فرسادی زاده

کارشناسی : دانشگاه تبریز, ایران, مهندسی آب , 1381-1377
عنوان پایان نامه : طراحی آبیاری تحت فشار برای دشت جعیر میانه
زمینه پایان نامه : آبیاری تحت فشار
استاد راهنما : داود فرسادی زاده