خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19935   بروزرسانی: 16-02-1399

mohammad mostafavi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. فیلترهای وفقی2. فرآیندهای اتفاقی3. سیستمهای مخابراتی بی سیم4. آمار و احتمالات مهندسی5. مخابرات 26. مخابرات 17. الکترومغناطیس مهندسی8. مدارهای الکتریکی9. تجزیه و تحلیل سیستمها10. ریاضیات مهندسی