خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19638   بروزرسانی: 04-08-1398

Ali Reza Vaezi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. -فرسایش خاک-مهندسی حفاظت خاک و آب-فیزیک خاک- روابط آب و خاک و گیاه- زمین آمار-هیدرولوژی خاک- مدیریت آبخیزها- کاربرد مدلهای ریاضی در فیزیک و حفاظت خاک