خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:1389   بروزرسانی: 03-04-1398

Mohsen Zandi
محسن زندی
استادیار

پست الکترونيکی
Zandi@znu.ac.ir      Mohsen.zandi@hotmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/zandim

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2415

آدرس 
Department Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Zanjan University, Zanjan, Iran, P.O.Box 45195-313, IRAN