راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن گروه برنامه ریزی آموزش و گسترش دانشگاه    
رئیس برنامه ریزی آموزش و گسترش دانشگاه

صفری - حسین
safari[at]znu.ac.ir
4774
کارشناس برنامه ریزی آموزش و گسترش دانشگاه

هاشمی - زهرا
zhashemi[at]znu.ac.ir
4773
کارشناس برنامه ریزی آموزش و گسترش دانشگاه

اصغری - فاطمه
f.asghari[at]znu.ac.ir
4772