خانه :: اساتید :: اخبار

راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن مدیریت حراست دانشگاه زنجان    
رئیس اداره حراست

علوی - منصور
2371
مسئول دفتر حراست

میرزایی - امیر
2371
کارشناس واحد برادران

بیات - مجید
2547
کارشناس واحد خواهران

شهامی - سارا
2608
کارشناس صدور کارت

سلیمانی - محمد
2620
دبیرخانه حراست

رسولی - صفورا
2419
انتظامات            
مسئول انتظامات

وفا - محمود
2231
مرکز پیام

-
2271
مرکز پیام

-
2666
انتظامات درب ورودی

-
4425
انتظامات درب ورودي

-
4426
انتظامات دانشکده مهندسی

-
2320
انتظامات دانشکده علوم

-
2359
انتظامات دانشکده علوم انسانی

-
4324
انتظامات دانشکده کشاورزی و معاونت دانشجویی

-
2221
انتظامات خوابگاه خواهران

-
2860
انتظامات خوابگاه خواهران

-
2716
انتظامات خوابگاه برادران

-
2559
انتظامات کتابخانه مرکزی و مرکز رشد

-
2514
انتظامات کارگاه

-
4446