خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22304   بروزرسانی: 04-08-1398

Masoud Arghavani

سعيده سوادكوهي، مسعود ارغوانی، سید نجم الدین  مرتضوی
بر همکنش تنش شوری و سالیسیلیک اسید بر صفات مورفولوژیکی چمن پوآ پراتنسیس (.Poa pratensis L)
Interactive effects of salinity stress and salicylic acid on morphological traits of Kentucky bluegrass (Poa pratensis L.)
چکيده


در اکثر نقاط ایران به دلیل شوری آب و خاک، مشکلات بسیاری در زمینه احداث فضایسبز و چمنکاری زینتی به چشم میخورد. بر این اساس پژوهشی در شرایط گلخانه به منظور بررسی اثر سالیسیلیکاسید و شوری به صورت فاکتوریل در قالب طرح کام لا ،)Poa pratensis .L( بر خصوصیات مورفولوژیکی چمن پوآ پراتنسیس تصادفی در 4 تکرار اجرا شد. فاکتور اول شامل سه غلظت سالیسیلیکاسید )صفر، 1 و 2 میلی مولار( و فاکتور دوم شامل سه غلظت کلرید سدیم )صفر، 44 و 14 میلی مولا ر( در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که برهمکنش شوری و سالیسیلیکاسید بر تمام صفات مورفولوژیکی معنادار بود. بیشترین وزن خشک ریشه در شرایط شوری 44 میلیمولار و محلولپاشی 2 میلیمولار سالیسیلیکاسید بدست آمد. بیشترین وزن خشک شاخساره و کیفت ظاهری چمن در شرایط بدون تنش و کاربرد 1 میلیمولار اسید سالیسیلیک مشاهده شد.