خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23275   بروزرسانی: 04-08-1398

Masoud Arghavani

Masoud Arghavani, Mohsen Kafi, Ahmad Khalighi, Roohangiz Naderi
The effect of various culture media and netting on some sod quality traits
اثر بستر و شبكه‌هاي مختلف كاشت بر برخي از صفات كيفي چمن‌ قطعه ای
چکيده


در پژوهش حاضر، اثر سه نوع بستر خاك رس، مخلوط ماسه بادي و ضايعات سلولزي نخل خرما  (نسبت 10 به 1 حجمي) و مخلوط ماسه بادي و كمپوست قارچ (نسبت 10 به 1 حجمي) و همچنین تاثیر سه نوع شبكه، شامل توري پلاستيكي، گوني كنفي، ليف خرما و شاهد (بدون شبكه)، بر برخی صفات کیفی مانند سرعت رشد، تراکم ريشه، مقدار كلروفيل و وزن و استحكام قطعات چمن، در سالهاي 1381 و 1382 در دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران بررسی شد. چمن مورد استفاده از نوع چمن‌هاي ورزشی و مخلوطي از چهار نوع بذر لوليوم (Lolium perenne)رقم ’تايا‘(40%)، پوآ (Poa pratensis)رقم ’ومبلی‘(30%) و رقم ’سوبرا‘(10%) و فستوكا (Festuca rubra )رقم ’ديه‌گو‘(20%) بود. براي اجراي اين تحقيق از آزمون فاكتوريل در قالب طرح پايه كاملاً تصادفي استفاده شد. نتايج نشان داد كه سرعت رشد، وزن قطعات چمن و مقدار كلروفيل برگ در بسترهاي رسي به طور معني داري بيشتر از بسترهاي ماسه‌اي بود و تراکم ريشه و استحكام قطعات چمن در بستر‌هاي ماسه‌اي به طور معني‌داري بیشتر از بسترهاي رسي بود. سرعت رشد، تراکم ريشه و مقدار كلروفيل در تیمارهای بهره گیری از ضایعات سلولزی نخل خرما به عنوان شبكه، افزايش يافتند و بيشترين استحكام با استفاده از توري پلاستيكي بدست آمد.