خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21974   بروزرسانی: 04-08-1398

Masoud Arghavani

M. Arghavani, M. Kafi, M. Babalar, R. Naderi
Effects of ammonium: nitrate ratio on salinity tolerance in two lawn genera
اثر نسبت آمونیوم به نیترات بر تحمل به شوری در دو جنس چمن
چکيده


این پژوهش به منظور بررسی واکنش فیزیولوژیکی چمنهای لولیوم پرنه رقم’بارتوینگو‘ و پوآ پراتنسیس رقم ’باریمپالا ‘ به شوری و نسبت آمونیوم به نیترات در مرحله تندش بذر و رشد اولیه دانهال انجام شد. سطوح مختلف شوری (0 ،20 ،40 ،60 و 80 میلی مولار کلرید سدیم) در محلول غذایی نصف غلظت کوئیک (محلول غذایی استاندارد) حاوی 6 میلی اکیوالانت در لیتر نیترات و چهار سطح آمونیوم (0 ، 25/0 ،5/0 و 1 میلی اکیوالانت در لیتر) اعمال شد. به طور کلی در هر دو گونه شوری سبب کاهش درصد و سرعت تندش بذر، طول ریشه و شاخساره و میزان کلروفیل شد. میزان پرولین و مالون دی آلدهاید شاخساره با افزایش شوری افزایش یافت. صرف نظر از شوری، اثرهای میزان آمونیوم قابل توجه نبود ولی برهمکنش شوری و میزان آمونیوم نشان داد که در هر دو رقم در غلظتهای بالای نمک افزایش میزان آمونیوم سرعت تندش بذر، طول ریشه و شاخساره و میزان کلروفیل را کاهش و میزان پرولین و مالون دی آلدهاید را افزایش می دهد. در صورتی که در محلول غذایی بدون نمک و یا غلظت های پایین آن، تفاوت معنی داری بین سطوح مختلف آمونیوم دیده نشد و در برخی ویژگی ها اثر عکس غلظت های بالای نمک مشاهده شد. بر اساس نتایج این پژوهش، در تغذیه این دو رقم چمن استفاده توأم از آمونیوم و نیترات (مطابق با فرمول غذایی کوئیک) بهترین رشد را در بر دارد، اما در غلظت های بالای نمک باید میزان آمونیوم را به نسبت کاهش داد.