خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22982   بروزرسانی: 04-12-1397

Omid Eini, A. Akbar Behjatnia, Satish Dogra, Ian B. Dry, John W. Randles and M. Ali Rezaian
Identification of sequence elements regulating promoter activity and replication of a monopartite begomovirus-associated DNA {beta} satellite
شناسایی توالیهای تنظیم کننده بروز و تکثیر در یک  DNA ماهواره ای مرتبط با جمینوویروسها
چکيده


N/A