خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23429   بروزرسانی: 04-12-1397

Omid Eini
امید عینی گندمانی
دانشیار

پست الکترونيکی
omid.eini@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/eini-omid

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2266

فکس
   +98 (0) 24 3228 13202

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، ص پ 313