خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22744   بروزرسانی: 04-12-1397

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
46.  کیمیا تخمه چیامید عینی گندمانیAhmed EI Gamalداود کولیوند
Eco-friendly chitosan polymer mitigates disease severity and mediates plant resistance against Beet curly top Iran virus in tomato
نقش پلی مر دوستدار محیط زیست کیتوزان شدت در کاهش شدت بیماری و افزایش بیان ژنهای مرتبط با مقاومت علیه ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند در گوجه فرنگی
ANNALS OF APPLIED BIOLOGY Issue 184 (2024-02-16PP. 1-13 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
45.  ندا خوش خطیامید عینی گندمانیداود کولیوند
Effect of mycorrhizal fungus Rhizoglomus irregulare on the infection of tomato with Tomato bushy stunt virus
تاثیر قارچ مایکوریز Rhizoglomus irregular در آلودگی گوجه فرنگی با ویروس کوتولگی بوته انبوهی گوجه فرنگی
پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی(دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز شماره 12 (1402/05/01صفحات 199-209 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
44.  مهسا محمدلوداود کولیوندمحمد حاجی زادهامید عینی گندمانی
Designing and evaluation of ELISA kit based on preparing antibodies against Apple stem grooving virus coat protein gene expressed in Escherichia coli
طراحی و بررسی کارایی کیت الایزا مبتنی بر آنتی بادی تولید شده علیه پروتئین پوششی ویروس ساقه شیاری سیب در Escherichia coli
بیوتکنولوژی کشاورزی- دانشگاه شهید باهنر کرمان - با همکاری انجمن بیوتکنولوژی کشاورزی شماره 15 (1402/04/03صفحات 1-26 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
43.  سعیده ابراهیمیامید عینی گندمانیداود کولیوندMark Varrelmann
The Rep and C1 of Beet curly top Iran virus represent pathogenicity factors and induce hypersensitive response in Nicotiana benthamiana plants
ژن های REP و C1 ویروس پیچیدگی ایرانی چغندرقند نماینده فاکتور بیماری زایی و القا کننده پاسخ فوق حساسیت در Nicotiana benthamiana
VIRUS GENES Issue 58 (2022-08-12PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین
42.  الهه جمالیداود کولیوندرحیم احمدوندامید عینی گندمانی
Phylogenetic and population analysis of Bean yellow mosaic virus isolates from some bean fields of Zanjan province
آنالیز تبارزایی و جمعیتی جدایه‌های ویروس موزاییک زرد لوبیا در برخی از مناطق کشت لوبیا در استان زنجان
فن آوری زیستی در کشاورزی شماره 19-2 (1400/06/30صفحات 1-14 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین
41.  نسیم صفریرقیه همتیمهراب میراب زاده اردکانیامید عینی گندمانی
Investigation of the inhibition effect and molecular mechanism of Heracleum persicum and Peganum harmala extracts on aflatoxin B1 biosynthesis in Aspergillus flavus.
بررسی مکانیسم مولکولی کاهش بیوسنتز آفلاتوکسین B1 تحت تاثیر عصاره های گیاهان دارویی انجدان طیب (Heracleum persicum) و حرمل (Peganum harmala)
طب سنتی اسلام و ایران شماره 1 (1400/04/01صفحات 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
40.  ندا خوش خطیامید عینی گندمانیداود کولیوندAntreas PogiatzisJohn N. Klironomosسپیده پاکپور
Differential Response of Mycorrhizal Plants to Tomato bushy stunt virus and Tomato mosaic virus Infection
واکنش گیاهان مایکوریزایی به ویروس های کوتولگی بوته انبوهی گوجه فرنگی و ویروس موزاییک گوجه فرنگی
Microorganisms شماره 8 (1399/10/01صفحات 1-12 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
39.  ندا خوش خطیامید عینی گندمانیداود کولیوند
Effect of Rhizoglomus irregulare symbiosis on reducing disease severity in tomato plants infected with Tomato bushy stunt virus with emphasis on the expression of methylation- related genes
تاثیر همزیستی قارچ مایکوریز Rhizoglomus irregulare بر کاهش شدت آلودگی گیاه گوجه فرنگی به ویروس کوتولگی بوته با تاکید بر بیان ژن‌های دخیل در متیلاسیون
زیست فناوری گیاهان زراعی- دانشگاه پیام نور- با همکاری دانشگاهها و موسسات دیگر شماره 30 (1399/05/15صفحات 43-55 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
38.  ندا اصغریداود کولیوندامید عینی گندمانی
Differential expression of HSP90 ,AGO1 and AGO4 genes in tomato infected by Cucumber mosaic virus
بیان افتراقی ژن‌های HSP90 و AGO1 و AGO4 گوجه فرنگی در مواجهه با ویروس موزاییک خیار
زیست فناوری گیاهان زراعی- دانشگاه پیام نور- با همکاری دانشگاهها و موسسات دیگر شماره 30 (1399/05/15صفحات 31-42 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
37.  سعیده ابراهیمیامید عینی گندمانیداود کولیوند
Arbuscular mycorrhizal symbiosis enhances virus accumulation and attenuates resistance‑related gene expression in tomato plants infected with Beet curly top Iran virus
همزیستی مایکوریز ویروس بیان ژن های مرتبط با مقاومت در گوجه فرنگی آلوده به BCTIV را افزایش می دهد
Journal of Plant Diseases and Protection Issue 127 (2020-07-10PP. 341-348 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
36.  لطفعلی دولتیزهرا محمدیامید عینی گندمانیمحمد بابااکبری ساریرقیه عظیم خانی
Differential expression of HSP70 and SAPK/JNK genes upon salicylic acid and dilute sulfuric acid treatment in canola
بیان افتراقی ژنهای HSP70و SAPK/JNK در شته مومی کلم در کلزای تیمار شده با سالیسیلیک اسید و سولفوریک اسید رقیق
JOURNAL OF ASIA-PACIFIC ENTOMOLOGY Issue 23 (2020-05-21PP. 622-626 
  علمی-پژوهشی
Scopus
35.  فاطمه علی نژاددله زیفاطمه شهریاریامید عینی گندمانیفاطمه سرافراز نیکواحمد شکاریمهرداد ستاره
Screening of quorum-quenching bacteriaassociated with rhizosphere as biocontrol agentsof Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum
غربالگری باکتریهای مختل کننده سیستم کروم سنسینگ مرتبط با ریزوسفر به عنوان عوامل بیوکنترلی Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum
Archives of Phytopathology and Plant Protection Issue 53 (2020-05-07PP. 1-16 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
34.  مهسا آباد خواهداود کولیوندامید عینی گندمانی
A New Distinct Clade for Iranian Tomato spotted wilt virus Isolates Based on the Polymerase, Nucleocapsid, and Non-structural Genes
کلاد جدید برای جدایه های ویروس لکه ای پژمردگی گوجه فرنگی بر اساس ژن های پلی کراز نوکلئوکپسید و NSS
Plant Pathology Journal Issue 34 (2018-12-03PP. 514-531 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
33.  زهرا زائراناقزداود کولیوندامید عینی گندمانی
Comparison of Tomato spotted wilt virus nucleocapsid gene expression in two different strains of E. coli
مقایسه بیان ژن نوکلئوکپسید ویروس پژمردگی لکهای گوجهفرنگی در E. coli دو سویه باکتری
مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی انجمن ایمنی زیستی ایران شماره 7 (1397/06/30صفحات 91-102 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
32.  رقیه مرادیداود کولیوندامید عینی گندمانیمحمد حاجی زاده
Molecular Identification of four important nepovirus from vineyards of Zanjan province
شناسایی مولکولی چهار ویروس مهم جنس نپوویروس از تاکستانهای استان زنجان
دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 49 (1397/06/06صفحات 99-110 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
31.  اعظم طاهری شهرستانیحمید عبداللهیباقر یخچالی رحیم مهرابیامید عینی گندمانی
Reponse of Pear Cultivars to Invasion of Mutant Strains of Fire Blight Causal Agent (Erwinia amylovora) Based on H2O2 Generation
پاسخ ارقام گلابی به حمله سویه‌های جهش‌یافته عامل بیماری آتشک (Erwinia amylovora) بر اساس تولید پراکسیدهیدروژن
به نژادی نهال و بذر- موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر شماره 3 (1396/09/09صفحات 315-333 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
30.  نعمت سخندان بشیرزهرا کاشیهاداود کولیوندامید عینی گندمانی
DETECTION AND PHYLOGENETIC ANALYSIS OF PRUNUS NECROTIC RINGSPOT VIRUS ISOLATES FROM STONE FRUITS IN IRAN
آنالیز فیلوژنتیکی و ردیابی جدایه های ویروس لکه خلقوی نکروتیک درختان هسته دار از ایران
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY Issue 99 (2017-11-01PP. 717-723 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
29.  ندا خوش خطیامید عینی گندمانیداود کولیوند
Fig mosaic virus as a pathogen in fig orchards in Iran; molecular aspects.
ویروس موزاییک انجیر به عنوان پاتوژن باغات انجیر در ایران: جنبه های مولکولی
PHYTOPATHOLOGIA MEDITERRANEA Issue 56 (2017-10-12P. 307 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
28.  مهسا آباد خواهداود کولیوندامید عینی گندمانی
Phylogenetic and recombination analysis of the partial silencing suppressor NSs gene of Tomato spotted wilt virus from Iran
آنالیز فیلوژنتیکی و نوترکیبی بخشی از ژن NSS ویروس لکه ای پژمردگی کوجه فرنگی
PHYTOPATHOLOGIA MEDITERRANEA Issue 56 (2017-10-12PP. 306-307 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
27.  رقیه مرادیداود کولیوندامید عینی گندمانیمحمد حاجی زاده
Detection and phylogenetic analysis of Grapevine virus A from important vineyards in Iran
آنالیز فیلوژنتیکی و شناسایی ویروس ای انگور از مناطق مهم انگورکاری ایران
PHYTOPATHOLOGIA MEDITERRANEA Issue 56 (2017-10-12P. 305 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
26.  اعظم طاهری شهرستانیحمید عبداللهیباقر یخچالی رحیم مهرابیامید عینی گندمانی
Comparison of the effects of Erwinia amylovora effector proteins on pear cultivars in active and inactive chloroplastic electron transport chain conditions
مقایسه تأثیر پروتئینهای مؤثره باکتری Erwinia amylovora روی ارقام گلابی در شرایط زنجیره انتقال الکترون کلروپلاستی فعال و غیرفعال
ژنتیک نوین - انجمن ژنتیک ایران شماره 3 (1396/07/17صفحات 333-345 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
25.  امید عینی گندمانیالهه عبدالله زاده
Molecular identification and infectivity assay for a barley strain of wheat dwarf virus in barley and wheat
شناسایی مولکولی و آزمون بیماریزایی سویه جو از ویروس کوتولگی گندم در جو و گندم
بیماریهای گیاهی- انجمن بیماریهای شناسی گیاهی ایران شماره 53 (1396/05/27صفحات 211-220 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
24.  اعظم طاهری شهرستانیعبدالهی حمید باقر یخچالی رحیم مهرابیامید عینی گندمانی
Comparison of the Effects of Erwinia amylovora Effector Proteins on Pear Cultivars in Active and Inactive Chloroplastic Electron Transport Chain Conditions
مقایسه تأثیر پروتئینهای مؤثره باکتری Erwinia amylovora روی ارقام گلابی در شرایط زنجیره انتقال الکترون کلروپلاستی فعال و غیرفعال
ژنتیک نوین - انجمن ژنتیک ایران شماره 3 (1396/05/17صفحات 333-345 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
23.  نفیسه طوسیامید عینی گندمانیرحیم احمدوندA. CarraL. MiozziE. NorisG.P. Accotto
In silico prediction of miRNAs targeting ToLCVand their regulation in susceptible and resistant tomato plants
تخمین میکرواران هایی که ژنوم را هدف قرار داده و بررسی تنظیم آنها در گیاهان حساس و مقاوم گوجه فرنگی
AUSTRALASIAN PLANT PATHOLOGY Issue 46 (2017-06-14PP. 379-386 

22.  مهسا آباد خواهزهرا کاشیهاداود کولیوندامید عینی گندمانی
Simultaneous identification of Cucumber mosaic virus and Tomato spotted wilt virus from tomato fields and their phylogenetic analysis
شناسایی همزمان ویروس موزاییک خیار و ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی و تجزیه و تحلیل تبارزایی آنها
گیاهپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز شماره 40 (1396/02/18صفحات 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
21.  رقیه مرادیداود کولیوندامید عینی گندمانیمحمد حاجی زاده
Phylogenetic analysis of two Iranian grapevine virus A isolates using coat protein gene sequence
آنالیز فیلوژنتیکی دو جدایه ویروس ای انگور بر اساس توالی ژن پروتئین پوششی
iranian journal of genetics and plant breeding Issue 6 (2017-04-21PP. 48-57 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
20.  الهام آهنگرمقتدرامید عینی گندمانیرحیم احمدوندعباسعلی بهاری
Serological and Molecular Study of Bean Common Mosaic Virus in Zanjan Province
بررسی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزائیک معمولی لوبیا در استان زنجان
فن آوری زیستی در کشاورزی شماره 15(2) (1395/12/10صفحات 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
19.  وحید حسینیامید عینی گندمانی
Molecular identification of Beet curly top Iran virus associated with bean in Zanjan province
شناسایی مولکولی ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند مرتبط با لوبیا در استان زنجان
پژوهش های حفاظت گیاهان شماره 30 (4) (1395/12/10صفحات 654-663 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
18.  امید عینی گندمانیM.S Rasheedjohn w.randles
In situ hybridization and promoter analysis reveal that cotton leaf curl Multan betasatellite localizes in the phloem
هیبریداسیون درون سلولی و آنالیز پروموتر بیانگر قرارگرفتن بتاستلایت پیچیدگی پنبه در بافت ابکش است
ACTA VIROLOGICA Issue 61 (2017-01-23PP. 23-31 
  علمی-پژوهشی
معتبر
17.  سعیده ابراهیمیامید عینی گندمانی
Applications of plant viruses in bionanotechnology
کاربرد ویروسهای گیاهی در بیونانوتکنولوژی
مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی انجمن ایمنی زیستی ایران شماره 5 (1395/10/06صفحات 211-224 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
16.  امید عینی گندمانی
A Betasatellite-Encoded Protein Regulates Key Components of Gene Silencing System in Plants
پروتئین کد شده توسط بتاستلایت ژنهای کایدی سیستم خاموشی ژن را تنظیم می کند
MOLECULAR BIOLOGY Issue 51 (2016-11-09PP. 579-585 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
15.  مصطفی قنبریامید عینی گندمانیسعیده ابراهیمی
DIFFERENTIAL EXPRESSION OF MYB33 AND AP2 GENES AND RESPONSE OF TY RESISTANT PLANTS TO BEET CURLY TOP IRAN VIRUS INFECTION
بروز تفرقی ژنهای MYB33 و Ap2 و واکنش گیاهان Ty مقاوم به ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY Issue 98 (2016-11-02PP. 555-562 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
14.  زهرا کاشیهانعمت سخندان بشیرداود کولیوندامید عینی گندمانی
FIRST REPORT OF PRUNUS NECROTIC RINGSPOT VIRUS ON NECTARINE FROM IRAN
اولین گزارش از ویروس لکه حلقوی نکروتیک درختان هسته دار از درختان شلیل در ایران
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY Issue 98 (2016-10-22PP. 1-2 
  علمی-پژوهشی
معتبر
13.  سمیرا پاکبازمقصود پژوهندهامید عینی گندمانی
A method for Evaluation of RNA Silencing Suppression Activity in Plants Using two Proteins of Grapevine Fanleaf Virus (GFLV)
روش ارزیابی فعالیت مهارکنندههای خاموشی ژن در گیاه با استفاده (GFLV) از دو پروتئین از ویروس برگ بادبزنی
مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی انجمن ایمنی زیستی ایران شماره 2 (1395/07/05صفحات 135-144 
  علمی-پژوهشی
معتبر
12.  نفیسه طوسیامید عینی گندمانی
Various Tomato microRNAs could target a Mild and a Severe Strain of Tomato Leaf Curl Virus
گونه های شدید و خفیف ویروس پیچیدگی برگ گوجه فرنگی مورد های متفاوتی از میزبان قرار میگیرند miRNA هدف
مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی انجمن ایمنی زیستی ایران شماره 1 (1395/07/01صفحات 15-22 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
11.  فرناز خوش نظرامید عینی گندمانی
Response of tomato cultivars to agroinfection with Beet curly top Iran virus
واکنش ارقام گوجه فرنگی به ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند با کمک اگرواینکشن
Journal of crop protection Issue 5(3) (2016-09-20PP. 473-482 
  علمی-پژوهشی
Scopus
10.  فهیمه امیرنیاامید عینی گندمانیداود کولیوند
In silico analysis of microRNA binding to the genome of Beet curly top Iran virus in tomato
بررسی بیوانفورماتیکی میکروار انهای گوجه فرنگی که به ژنوم ویروس پیچیدگی بوته چغندرقند متصل میشوند
Archives of Phytopathology and Plant Protection Issue 49(17) (2016-09-09PP. 434-444 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  امید عینی گندمانیبهجت نیا سید علی اکبر
The minimal sequence essential for replication and movement of Cotton leaf curl Multan betasatellite DNA by a helper virus
تعیین حداقل توالی مورد نیاز برای تکثیر و حرکت بتاستلایت توسط ویروس کمکی
VIRUS GENES Issue 52(5) (2016-05-21PP. 679-687 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  Amritha AmalrajSukanya LuangManoj Yadav KumarPradeep Sornarajامید عینی گندمانیNataliya KovalchukNatalia BazanovaYuan LiNannan YangSerik ElibyPeter LangridgeMaria HrmovaSergiy Lopato
Change of function of the wheat stress-responsive transcriptional repressor TaRAP2.1L by repressor motif modification
تغییر عملکرد فاکتور بازدارنده رونویسی واکنش دهنده به استرس TaRap2 در گندم با تغییر موتیف بازدارندگی
PLANT BIOTECHNOLOGY JOURNAL Issue 14 (2016-05-10PP. 820-832 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
7.  امید عینی گندمانیغزل عبادزاده صحرائیبهجت نیا سید علی اکبر
Molecular characterization and construction of an infectious clone of a pepper isolate of Beet curly top Iran virus
تعیین ویژگی مولکولی و تولید همسانه بیمارگر ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چفغندرقند
molecular biology research communications شماره 5(2) (1395/01/19صفحات 101-113 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  امید عینی گندمانیsatish dogralan b.dryjohn w.randles
Silencing suppressor activity of a begomovirus DNA β encoded protein and its effect on heterologous helper virus replication
-
VIRUS RESEARCH Issue 167 (2012-07-15PP. 97-101 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  س.ا.اکبر بحجت نیاافشاری فرد ا.رتهان وعمید مطلق م.حامید عینی گندمانینیازی آایزدپناه ک
Widespread occurrence and molecular characterization of Wheat dwarf virus in Iran
شیوع گسترده و تشخیص مولکولی ویروس کوتولگی گندم در ایران
AUSTRALASIAN PLANT PATHOLOGY Issue 40 (2011-01-15PP. 12-19 

4.  بهجت نیا سید علی اکبرامید عینی گندمانیرسول پور رسول
Infectivity of the cloned genome, transmission and host range of an Iranian isolate of tomato leaf curl geminivirus
اثبات بیماریزایی ژنوم همسانه سازی شده، انتقال و دامنه میزبانی جدایه ایرانی ویروس پیچیدگی برگ گوجه فرنگی
بیماریهای گیاهی- انجمن بیماریهای شناسی گیاهی ایران شماره 1 (1388/03/27صفحات 47-59 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  satish dograامید عینی گندمانیم.علی رضائیانjohn w.randles
A novel shaggy-like kinase interacts with the Tomato leaf curl virus pathogenicity determinant C4 protein
تعامل یک شبه پروتئین کیناز جدید با پروتئین بیمارگر C4 از ویروس پیچیدگی برگ گوجه فرنگی
PLANT MOLECULAR BIOLOGY Issue 71(1-2) (2009-06-17PP. 25-38 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  امید عینی گندمانیsatish dograluke a.selthlan b.dryjohn w.randlesm.ali rezaian
Interaction with a host ubiquitin-conjugating enzyme is required for the pathogenicity of a geminiviral DNA beta satellite
--
MOLECULAR PLANT-MICROBE INTERACTIONS Issue 22 (2009-01-15PP. 737-746 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  امید عینی گندمانیس.ا.اکبر بحجت نیاsatish dogralan b.dryjohn w.randlesم.علی رضائیان
Identification of sequence elements regulating promoter activity and replication of a monopartite begomovirus-associated DNA beta satellite
.
JOURNAL OF GENERAL VIROLOGY Issue 90 (2009-01-15PP. 253-260 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 38. کیمیا تخمه چیداود کولیوندامید عینی گندمانیLuis Vicinte Lopezسحر سلامی
تاثیر کیتوزان در تغییرات فعالیت آنزیم کاتالاز گوجه فرنگی آلوده به ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند
Effect of chitosan on the catalase activity in tomato plants infected by Beet curly top Iran virus
- انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران, تهران, 2022-09-03 - 2022-09-06
ملی معتبر 37. سحر سلامیداود کولیوندامید عینی گندمانیرقیه همتیکیمیا تخمه چی
تغییرات فعالیت آنزیم کاتالاز در گوجهفرنگیهای آلوده به ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند در تیمار با T. harzianum
Activity changes in catalase on tomato infected by Beet curly top Iran virus in treated with Trichoderma harzianum
- انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران, تهران, 2022-09-03 - 2022-09-06
ملی معتبر 36. مهسا محمدلوداود کولیوندمحمد حاجی زادهامید عینی گندمانی
ساخت سازه بیانی حاوی ژن پروتئین پوششی ویروس ساقه شیاری سیب در باکتری Escherichia coli
Preparing of the expression construct of Apple stem grooving virus coat protein gene in Escherichia coli
Iranian plant protection congress موسسه گیاهپزشکی کشور، اتحادیه انجمن های گیاهپزشکی ایران, تهران, 2022-09-03 - 2022-09-06
ملی معتبر 35. سارا ابراهیمیداود کولیوندامید عینی گندمانی
تهیه سازه ویروس لکه حلقوی نکروتیک هسته داران با استفاده از پلاسمید بیانی pET28در باکتری Escherichia coli
Preparation of an expression construct for Prunus necrotic ring spot virus coat protein gene in Escherichia coli
Iranian plant protection congress موسسه گیاهپزشکی کشور، اتحادیه انجمن های گیاهپزشکی ایران, تهران, 2022-09-03 - 2022-09-06
ملی معتبر 34. الهه جمالیداود کولیوندرحیم احمدوندامید عینی گندمانی
ردیابی مولکولی و بررسی فیلوژنتیکی جدایههای ویروس موزائیک زرد لوبیا از مزارع لوبیا
Molecular Identification and phylogenetic analysis of Bean common mosaic virus isolates from bean fields
Iranian plant protection congress موسسه گیاهپزشکی کشور، اتحادیه انجمن های گیاهپزشکی ایران, تهران, 2022-09-03 - 2022-09-06
ملی معتبر 33. سعیده ابراهیمیامید عینی گندمانیداود کولیوند
ساخت سازه های بیانی از ژنهای ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند( Beet curly top Iran virus با استفاده از Tobacco rattle virus
Production of expression constructs for Beet curly top Iran virus genes using Tobacco rattle virus vector
Iranian plant protection congress موسسه گیاهپزشکی کشور، اتحادیه انجمن های گیاهپزشکی ایران, تهران, 2022-09-03 - 2022-09-06
ملی معتبر 32. ندا خوش خطیامید عینی گندمانیداود کولیوند
پیش بینى in silicoمیکروآران اى هاى تولید شده در گوجه فرنگى علیه جدایه ایرانى ویروس موزائیک گوجه فرنگى
in silico prediction of miRNA produced against tomato mosaic virus
کنگره ویروس شناسی ایران انجمن ویروس شناسی کشور, تهران, 1401/04/21 - 1401/04/24
ملی معتبر 31. الهه جمالیداود کولیوندرحیم احمدوندامید عینی گندمانی
ردیابی مولکولی و بررسی فیلوژنتیکی جدایههای ویروس موزائیک معمولی لوبیا از مزارع لوبیا استان زنجان
Molecular identification and analysis the phylogenetic isolates the Bean common mosaic virus in of Zanjan province bean fields
- دانشگاه تهران- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی, تهران, 2019-08-31 - 2019-09-01
ملی معتبر 30. لطفعلی دولتیزهرا محمدیامید عینی گندمانیمحمد بابااکبری ساریرقیه عظیم خانی
بررسی گلخانه‌ای بروز ژن Hsp70 در شته ی مومی کلم در شرایط کاربرد سالیسیلیک و سولفوریک اسید در گیاه کلزا
Expression of HSP 70 gene in the cabbage aphid upon salicylic acid treatment in canola
- دانشگاه محقق اردبیلی و دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان, مغان, 2018-11-14 - 2018-11-14
ملی معتبر 29. رقیه مرادیداود کولیوندامید عینی گندمانیمحمد حاجی زاده
شناسایی برخی ویروئیدهای مهم انگور از‌تاکستان¬های استان زنجان
Identification of some important viroids in vineyards from Zanjan
Iranian plant protection congress دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گرگان, 2018-08-27 - 2018-08-30
ملی معتبر 28. زهرا زائراناقزداود کولیوندامید عینی گندمانی
بیان ژن نوکلئوکپسید ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی در دو سویه BL21 و BL21 pLysS باکتری E.coli
Expression of Tomato spotted wilt virus nucleocapsid gene in two strains BL21 (DE3) and BL21 (DE3) pLysS of Escherichia coli
Iranian plant protection congress دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گرگان, 2018-08-27 - 2018-08-30
ملی معتبر 27. ندا اصغریداود کولیوندامید عینی گندمانی
بیان برخی ژن های مرتبط با دفاع و متیلاسیون در گوجه فرنگی های آلوده به ویروس موزاییک خیار
Expression of some defense and methylation-related genes in tomato plants infected with Cucumber mosaic virus
Iranian plant protection congress دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گرگان, 2018-08-27 - 2018-08-30
ملی معتبر 26. فاطمه علی نژاددله زیفاطمه شهریاریامید عینی گندمانیفاطمه سرافراز نیکو
ردیابی ژن لاکتوناز در باکتری‎های مختل کننده سیستم حد نصاب احساس با روش PCR
Detection of lactonase gene in quorum-quenching bacteria by PCR
-- دانشگاه گیلان, رشت, 2017-11-01 - 2017-11-02
بین‌المللی 25. زهرا زائراناقزداود کولیوندامید عینی گندمانی
ساخت سازه بیانی ژن نوکلوکپسید ویروس پژمردگی لکهای گوجه فرنگی به منظور بیان در باکتری Escherichia.coli
Preparing expression construct of Tomato spotted wilt virus Nuocleocapside Gene to express in Escherichia coli.
- انجمن بیوتکنولوژی, تهران, 2017-08-29 - 2017-08-31
ملی معتبر 24. رقیه مرادیداود کولیوندامید عینی گندمانیمحمد حاجی زاده
شناسایی ویروس بد شکلی انگور از تاکستان های استان زنجان با روش RT-PCR
Identification of Grapevine deformation virus from vineyards in Zanjan by RT-PCR
کنگره ویروس شناسی ایران انجمن ویروس شناسی ایران, تهران, 1396/02/20 - 1396/02/21
ملی معتبر 23. مهسا آباد خواهداود کولیوندامید عینی گندمانی
آنالیز نوترکیبی ژن کامل نوکلئوکپسید ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی
Recombination analysis of Nucleocapside gene of TSWV
کنگره ویروس شناسی ایران انجمن ویروس شناسی ایران, تهران, 1396/02/20 - 1396/02/21
ملی معتبر 22. سعیده قاسمیامید عینی گندمانیداود کولیوند
شناسایی مولکولی Grapevine rupestris stem pitting-associated virus دربرخی از تاکستان های استان زنجان با استفاده از روش RT-PCR
molecular identification of Grapevine rupestris stem pitting-associated virus in some veinyards in Zanjan using RT-PCR
کنگره ویروس شناسی ایران انجمن ویروس شناسی ایران, تهران, 1396/02/20 - 1396/02/21
ملی معتبر 21. سعیده ابراهیمیامید عینی گندمانیداود کولیوندرقیه همتی
اثر همزیستی مایکوریزایی بر بیان برخی ژن¬های مرتبط با مقاومت در گیاهی گوجه¬فرنگی آلوده به ویروس پیچیدگی بوته چغندر قند
The effects of mycorrhiza on the expression of resistant genes in tomato plants infected with beet curly top Iranian virus
کنگره ویروس شناسی ایران انجمن ویروس شناسی ایران, تهران, 1396/02/20 - 1396/02/21
ملی معتبر 20. فهیمه امیرنیاامید عینی گندمانیداود کولیوند
تغییر بیان ژن¬های TCP1,TCP4 در گیاه گوجه¬فرنگی آلوده به ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندر¬قند
Regulation of TCP1, TCP4 genes in tomato plants infected with by Beet curly top Iran virus (BCTIV)
همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی دانشگاه تهران, تهران, 1395/07/28 - 1395/07/28
ملی معتبر 19. مهسا آباد خواهداود کولیوندامید عینی گندمانی
همسانه سازی، آنالیز فیلوژنتیکی و نوترکیبی ژن کامل نوکلئوکپسید و بخشی از ژن پلی مراز ویروس لکه پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی
Cloning, phylogenetic and recombination analysis of the entire nucleocapsid and partial polymerase genes of Tomato spotted wilt virus
Iranian plant protection congress دانشگاه تهران, تهران, 2016-08-27 - 2016-08-30
ملی معتبر 18. زهرا کاشیهاداود کولیوندنعمت سخندان بشیرامید عینی گندمانی
استفاده از روش IC-RT-PCR برای شناسایی ویروس لکه حلقوی نکروتیک هسته داران از غرب و شمالغرب ایران
Use of IC-RT-PCR for identification of Prunus necrotic ring spot virus isolates from west and northwest of Iran
Iranian plant protection congress دانشگاه تهران, تهران, 2016-08-27 - 2016-08-30
ملی معتبر 17. ندا خوش خطیمهسا آباد خواهداود کولیوندامید عینی گندمانی
وقوع ویروس موزاییک انجیر ) (Fig mosaic virus در درختان انجیر از منطقه طارم استان زنجان
Occurrence of Fig mosaic virus in fig orchards from Tarom region in Zanjan province
Iranian plant protection congress دانشگاه تهران, کرج, 2016-08-27 - 2016-08-30
ملی معتبر 16. سمیرا پاکبازمقصود پژوهندهامید عینی گندمانی
القاء مقاومت به ویروس برگ بادبزنی مو ) GFLV ( با استفاده از سازه سنجاقسری حامل بخشی از ترادف نوکلئوتیدی ژن پلیمراز ) RdRp
Inducing resistant to GRLV using a hairpin construct from RdRP gene
Iranian plant protection congress دانشگاه تهران, کرج, 2016-08-27 - 2016-08-30
ملی معتبر 15. الهام آهنگرمقتدررحیم احمدوندامید عینی گندمانی
بررسی واکنش ژنوتیپهای لوبیا نسبت به ویروس موزائیک معمولی لوبیا ) BCMV ( در شرایط گلخانهای
Investigating the reaction of bean genotypes to Bean common mosaic virus (BCMV) in the greenhouse condition
Iranian plant protection congress دانشگاه تهران, کرج, 2016-08-27 - 2016-08-30
ملی معتبر 14. سعیده ابراهیمیامید عینی گندمانیداود کولیوند
تاثیر همزیستی مایکوریزایی بر تجمع ویروس پیچیدگی بوته چغندرقند در گوجهفرنگی
The effect of mycorrhizal symbiosis on the accumulation of Beet Curly Top Iran Virus in tomato
Iranian plant protection congress دانشگاه تهران, کرج, 2016-08-27 - 2016-08-30
بین‌المللی 13. مهسا آباد خواهداود کولیوندامید عینی گندمانی
آنالیز فیلوژنتیکی جدایه های جدید ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی بر اساس ژن نوکلئوکپسید
PHYLOGENETIC ANALYSIS OF THE NEW ISOLATES OF TOMATO SPOTTED WILT VIRUS BASED ON THE NUCLEOCAPSID GENE FROM IRAN
International Plant Virus Epidemiology Symposium Avignon university and INRA , France, 2016-06-06 - 2016-06-10
بین‌المللی 12. زهرا کاشیهاداود کولیوندنعمت سخندان بشیرامید عینی گندمانی
شناسایی و تجزیه و تحلیل تبارزایی جدایه های ویروس لکه حلقوی نکروتیک هسته داران از شمالغرب کشور
IDENTIFICATION AND PHYLOGENETIC ANALYSIS OF PRUNUS NECROTIC RING SPOT VIRUS ISOLATED FROM NORTH WEST OF IRAN
International Plant Virus Epidemiology Symposium Avignon university and INRA , France, 2016-06-06 - 2016-06-10
بین‌المللی 11. وحیده شیرزادی نژادامید عینی گندمانیداود کولیوند
شناسایی ویروس Grapevine stem pitting associated virus از ایران
IDENTIFICATION OF GRAPEVINE RUPESTIRS STEM PITTING-ASSOCIATED VIRUS FROM IRAN
International Plant Virus Epidemiology Symposium INRA, France, 2016-06-06 - 2016-06-10
بین‌المللی 10. زهرا کاشیهاداود کولیوندنعمت سخندان بشیرامید عینی گندمانی
آنالیز فیلوژنتیکی ژن پروتئین پوششی جدایه های ویروس لکه حلقوی نکروتیک هسته داران
Phylogenetic Analysis of the Coat Protein of Prunus necrotic ringspot virus isolates
کنگره بین المللی و کنگره ملی ژنتیک ایران انجمن ژنتیک ایران و دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1395/03/01 - 1395/03/03
بین‌المللی 9. مهسا آباد خواهداود کولیوندامید عینی گندمانی
استفاده از بخشی از ژن پلی مراز توسپویروس ها که برای شناسایی اعضای این جنس استفاده شده است
A part of Tospovirus L polymerase gene used to identification the members of tospoviruses
کنگره بین المللی و کنگره ملی ژنتیک ایران انجمن ژنتیک ایران و دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1395/03/01 - 1395/03/03
ملی معتبر 8. میررضا رحیمی انامقداود کولیوندامید عینی گندمانی
تاثیر ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندر قند Beet curly top Iran virus بر برخی ارقام لوبیا
The effect of Beet curly top Iran virus on some bean cultivars
-- دانشگاه تهران، پژوهشکده انرژی های نو و محیط زیست, تهران, 2015-09-23 - 2015-09-26
ملی معتبر 7. مصطفی قنبریامید عینی گندمانی
تغییر بیان ژن APETAL2 در گیاه گوجه فرنگی آلوده به ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند
Regulation of APETLA2 (AP2) gene in tomato plants infected with Beet curly top Iran virus (BCTIV)
-- پژوهشکده انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 2015-09-23 - 2015-09-26
ملی معتبر 6. الهام آهنگرمقتدررحیم احمدوندامید عینی گندمانی
بررسی سرولوژیکی ویروس موزاییک معمولی لوبیا در مزارع استان زنجان و البرز
Serological study of Bean common mosaic virus in Zanjan and Alborz Provinces
-- پژوهشکده انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 2015-09-23 - 2015-09-26
ملی معتبر 5. امید عینی گندمانیوحید حسینی
تعیین فرمهای تکثیری ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند با ککمک کاوشگر رادیواکتیو
Characterizing the replication forms of Beet curly top Iran virus using a radioactive probe
همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای پژوهشکده کشاورزی هسته ای, تهران, 1394/02/29 - 1394/02/30
ملی معتبر 4. امید عینی گندمانیبهجت نیا سید علی اکبر
تعیین حداقل توالی مورد نیاز در همانند سازی نتاسلایت ویروس پیچیدگی برگ پنبه مولتان (CLCuMB) در سلولهای گیاه
The Minimal sequence required for the replicaation of Cotton leaf curl Multan betasatellite in plant cellDNA β replication
Iranian plant protection congress دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2014-08-23 - 2014-08-26
ملی معتبر 3. فرناز خوش نظرامید عینی گندمانی
ارزیابی مقاومت به ویروس پیچیدگی بوته چغندرقند در ارقام گوجه¬فرنگی
Evaluation of resistance toBeet curly top virus in tomato cultivars
Iranian plant protection congress دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2014-08-23 - 2014-08-26
ملی معتبر 2. وحید حسینیامید عینی گندمانی
شناسایی مولکولی جمینی ویروس های مرتبط بالوبیا در استان زنجان
Molecular identification of Geminivirus/es associated with beanin Zanjanprovince
Iranian plant protection congress دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2014-08-23 - 2014-08-26
ملی معتبر 1. فاطمه علی نژاددله زیفاطمه شهریاریامید عینی گندمانیفاطمه سرافراز نیکو
شناسایی باکتری های مختل کننده سیستم حد نصاب احساس (Quorum sensing) به عنوان عوامل بیوکنترل بیماری پوسیدگی نرم ناشی از Pectobacterium carotovorum
Identification of quorum- sensing(QS) quenching bacteria for the control of potato soft rot due to Pectobacterium carotovorum
--- ارزیابان محیط زیست هگمتانه،سازمان جهادکشاورزی استان همدان, همدان, 2014-08-23 - 2014-08-23