خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23404   بروزرسانی: 04-12-1397

علایق پژوهشی

ویروس شناسی گیاهی، ژنتیک مولکولی، خاموشی ژن، همسانه سازی ژنها و بررسی عملکرد ژن، تعامل گیاه و پاتوژن، استرسهای گیاهی