خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28918   بروزرسانی: 05-01-1403

Parviz Ahmadi
پرویز احمدی
دانشیار

پست الکترونيکی
p.ahmadi[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ahmadi-parviz

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4037

فکس
(+98)24 33-28-3203    +98 (0) 24 3228 (+98)24--4127

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه ریاضی، اتاق C2،صندوق پستی 38791-45371

 

RESEARCH INTERESTS:

(I) Pseudo − Riemannian Geometry

(II) G− manifolds.