خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28938   بروزرسانی: 05-01-1403

Parviz Ahmadi

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
24.  فاطمه احمدیپرویز احمدیهادی خطیب زاده
Product of Resolvents on Hadamard Manifolds
ضرب حلال ها روی خمینه های آدامار
Mediterranean Journal of Mathematics Issue 21 (2024-03-23PP. 1-15 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
23.  مسعود حسنیپرویز احمدی
Isometric actions on the four dimensional Minkowski spacetime
عمل های طولپا بر فضازمان چهار بعدی مینکوفسکی
DIFFERENTIAL GEOMETRY AND ITS APPLICATIONS Issue 88 (2023-06-15PP. 1-22 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
22.  پرویز احمدیسلیم صفری مزجین
Actions on the Four-Dimensional Pseudo-Euclidean Space ℝ^{2,2} with a Three-Dimensional Orbit
عمل ها بر فضای چهار بعدی شبه اقلیدسی R^{2,2} با مدارهای سه بعدی
Journal of Mathematical Physics Analysis Geometry Issue 18 (2023-01-10PP. 303-331 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
21.  زینب تدریسیپرویز احمدیمسعود حسنیسلیم صفری مزجین
Conformal actions on the Einstein universe
عمل های همدیس بر جهان اینشتین
JOURNAL OF GEOMETRY AND PHYSICS Issue 181 (2022-08-28PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
20.  پرویز احمدیهادی خطیب زادهسعید محبی
On the Generation of Nonlinear Semigroups of Contractions and Evolution Equations on Hadamard Manifolds
On the Generation of Nonlinear Semigroups of Contractions and Evolution Equations on Hadamard Manifolds
Mediterranean Journal of Mathematics Issue 18 (2021-09-07PP. 1-23 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
19.  پرویز احمدیمسعود حسنی
Cohomogeneity one conformal actions on the 3-sphere and the three-dimensional Euclidean space
عمل های همدیس با نقص همگنی یک بر کره و فضای اقلیدسی سه بعدی
PUBLICATIONES MATHEMATICAE-DEBRECEN Issue 99 (2021-07-28PP. 51-68 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
18.  سجاد رنجبرهادی خطیب زادهپرویز احمدی
تحدب در فضاهای متریک و ژئودزیک
تحدب در فضاهای متریک و ژئودزیک
پژوهش های ریاضی (علوم سابق) خوارزمی شماره 7 (1400/04/01صفحات 67-82 

17.  پرویز احمدیسلیم صفری مزجینمسعود حسنی
A Classification of Cohomogeneity One Actions on the Minkowski Space R^{3,1}
یک رده بندی از عمل های از نقص همگنی یک بر فضای مینکوفسکی R^{3,1}
Bulletin of the Iranian Mathematical Society Issue 47 (2020-11-09PP. 1905-1924 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
16.  مسعود حسنیپرویز احمدی
Cohomogeneity one actions on the three-dimensional Einstein universe
عمل های با نقص همگنی یک بر جهان اینشتنی سه بعدی
GEOMETRIAE DEDICATA Issue 206 (2020-04-27PP. 105-150 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
15.  پرویز احمدیسلیم صفری مزجین
On cohomogeneity one linear actions on pseudo-Euclidean space $\mathbb{R}^{p,q}$
یادداشتی بر عمل های خطی از نقص همگنی یک بر فضاهای شبه اقلیدسی
DIFFERENTIAL GEOMETRY AND ITS APPLICATIONS Issue 68 (2020-02-01PP. 1-17 
  علمی-ترویجی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
14.  پرویز احمدیمسعود حسنیرضا میرزایی
مروری بر عمل های با نقص همگنی یک
مروری بر عمل های با نقص همگنی یک
فرهنگ و اندیشه ریاضی شماره 64 (1398/09/24صفحات 79-98 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  پرویز احمدی
Cohomogeneity One Dynamics on Three Dimensional Minkowski Space
دینامیک های از نقص همگنی یک بر فضای مینکوفسکی سه بعدی
Journal of Mathematical Physics Analysis Geometry Issue 15 (2019-06-10PP. 155-169 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  پرویز احمدیهادی خطیب زاده
Semi-group generated by evolution equations associated with monotone vector fields
نیم گروه تولید شده بوسیله معادلات تحولی وابسته به میدان های برداری یکنوا
PUBLICATIONES MATHEMATICAE-DEBRECEN Issue 93 (2018-10-27PP. 1-17 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  پرویز احمدیهادی خطیب زاده
Long Time Behavior of Quasi-convex and Pseudo-convex Gradient Systems on Riemannian Manifolds
رفتار طولانی مدت سیستم های گرادیانی محدب-نما و شبه محدب روی خمینه های ریمانی
Filomat Issue 31 (2017-12-10PP. 4571-4578 

10.  پرویز احمدیمسعود حسنی
A NOTE ON EXTRINSIC FRAME HOMOGENEITY OF HYPERQUADRICS
یادداشتی بر همگن قابی خارجی ابر درجه دوها
ITALIAN JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS Issue 37 (2017-01-01PP. 473-476 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  پرویز احمدیهادی خطیب زاده
On the convergence of solutions to a difference inclusion on Hadamard manifolds
On the convergence of solutions to a difference inclusion on Hadamard manifolds
Bulletin of the Iranian Mathematical Society Issue 41 (2015-08-23PP. 1045-1059 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  پرویز احمدی
cohomogeneity one three dimensional anti de sitter space, proper and nonproper actions
فضای آنتی دسیتر سه بعدی از نقص همگنی یک، عمل های سره و ناسره
DIFFERENTIAL GEOMETRY AND ITS APPLICATIONS Issue 39 (2015-04-01PP. 93-112 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  پرویز احمدی
Singular Orbits in Cohomogeneity One Pseudo-Euclidean Space R^4_\nu
مدارهای تکین در فضای شبه اقلیدسی $mathbb{R}^4_\nu\ $ از نقص همگنی یک
Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society Issue 38 (2015-02-14PP. 73-90 
  علمی-پژوهشی
None ISI
6.  پرویز احمدیهادی خطیب زاده
Convergence and Rate of Convergence of a Non-Autonomous Gradient System on Hadamard Manifolds
همگرایی و نرخ همگرایی یک سیستم گرادیانی غیر خودگردان بر خمینه های آدامار
Lobachevskii Journal of Mathematics Issue 35 (2014-07-01PP. 165-171 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  پرویز احمدیهادی خطیب زاده
ON THE CONVERGENCE OF INEXACT PROXIMAL POINT ALGORITHM ON HADAMARD MANIFOLDS
همگرایی الگوریتم نقطه پروکسیمال نادقیق در خمینه های آدامار
TAIWANESE JOURNAL OF MATHEMATICS Issue 18 (2014-04-15PP. 419-433 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  پرویز احمدیسید محمد باقر کاشانی
Cohomogeneity one Minkowski space Rn 1
-
PUBLICATIONES MATHEMATICAE-DEBRECEN Issue 78 (2011-02-15PP. 49-59 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  پرویز احمدیسید محمد باقر کاشانیحسین عابدی
Cohomogeneity one de Sitter space S n 1
-
ACTA MATHEMATICA SINICA-ENGLISH SERIES Issue 26 (2010-09-15PP. 1915-1926 

2.  پرویز احمدی
On groups acting by cohomogeneity one on the euclidean space
گروههای عمل کننده از نقص همگنی یک بر فضای اقلیدسی
Journal of Contemporary Mathematical Analysis-Armenian Academy of Sciences Issue 45 (2010-06-15PP. 174-177 

1.  پرویز احمدیسید محمد باقر کاشانی
COHOMOGENEITY ONE ANTI DE SITTER SPACE H^3_1
-
Bulletin of the Iranian Mathematical Society Issue 35 (2009-04-15PP. 221-233 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 11. پرویز احمدیحلیمه مهدیلو
فضای دسیتر و عمل های طولپایی
De Sitter space and isometric actions
= دانشگاه زنجان, زنجان, 2023-08-23 - 2023-08-25
ملی معتبر 10. پرویز احمدیزینب تدریسیمسعود حسنیسلیم صفری مزجین
عمل های تحویلناپذیر از نقص همگنی یک بر مخروط پوچ در R^{2,4}
Cohomogeneity one irreducible actions on the null cone in R^{2,4}
= دانشگاه زنجان, زنجان, 2023-08-23 - 2023-08-25
ملی معتبر 9. پرویز احمدیسلیم صفری مزجین
عمل های طولپایی (SL(2,R بر جبر لی آن
On isometric actions of SL(2,R) on its Lie algebra
سمینار هندسه و توپولوژی دانشگاه مراغه و انجمن ریاضی ایران, مراغه, 1396/05/04 - 1396/05/05
ملی معتبر 8. پاشایی فیروزمرضیه قلی زاده حاجی مسیبپرویز احمدی
تعمیم شرط $Delta(x)=\lambda x\$ در قضیه تاکاهاشی به ابررویه های فضاگون در فضای دسیتر
Generalization of the condition $\Delta(x)=\lambda x$ of Takahashi Theorem to space-like hypersurfaces in de Sitter space
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه سمنان, سمنان, 2014-08-26 - 2014-08-29
ملی معتبر 7. پرویز احمدی
عمل های از نقص همگنی یک گروه لی هایزنبرگ بر بعضی خمینه های لورنتزی
On cohomogeneity one actions of a Heisenberg Lie group on some Lorentz manifolds
سمینار هندسه و توپولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران, 1392/11/09 - 1392/11/10
ملی معتبر 6. پرویز احمدی
مشخصه علیتی مدارهای در فضای مینکوفسکی R^3-1 از نقص همگنی یک
On the causal character of the orbits in cohomogeneity one minkowski space R^3-1
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه تبریز, تبریز, 2012-08-27 - 2012-08-30
ملی معتبر 5. پرویز احمدی
یاد داشت های بر عمل طولپایی گروهSL(2;R) بر فضای دسیتر S1
Some notes on the isometric action of Sl(2;r) on the de sitter
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه تبریز, تبریز, 2012-08-27 - 2012-08-30
ملی معتبر 4. پرویز احمدی
مدارهای اصلی ریمانی در فضای مینکوفسکی با نقص همگنی یک
rimannian principal orbits in....
سمینار هندسه و توپولوژی دانشگاه بناب, بناب, 1390/06/27 - 1390/06/29
ملی معتبر 3. پرویز احمدی
عمل های ناسره بر فضای دسیتر
On non-proper actions on the de sitter space
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه رفسنجان, رفسنجان, 2011-09-05 - 2011-09-08
ملی معتبر 2. پرویز احمدی
زیرگروههای بسته گروه طولپایی فضای مینکوفسکی سه بعدی
On closed subgroups of the isometry .....
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه رفسنجان, رفسنجان, 2011-09-05 - 2011-09-08
ملی معتبر 1. پرویز احمدیسید محمد باقر کاشانی
-
on proper actions on anti de sitter space H 1,2
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2010-09-12 - 2010-09-15