خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24557   بروزرسانی: 01-02-1393

Mitra Aelaei

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
47.  فهیمه صالحیمیترا اعلائیسید نجم الدین مرتضویسلامی سید علیرضاحسن رضادوست
Effect of different Concentrations of Bacillus subtilis on Flower and corm features in two saffron ecotypes
تاثیر غلظتهای مختلف باکتری باسیلوس سوبتیلیس بر خصوصیات گل و بنه در دو اکوتیپ زعفران
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره 4 (1402/10/30صفحات 33-50 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
46.  حمید سلیمانیمیترا اعلائیمسعود ارغوانی
Effect of Calcium and Silver Nanoparticles on Morphophysiological Characteristics of Cut Rose Flower
تأثیر نانو ذرات کلسیم و نقره بر ویژگیهای مورفوفیزیولوژیکی گل شاخه بریده رز
علوم باغبانی شماره 3 (1402/09/01صفحات 857-871 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
45.  افسانه هوشمندمیترا اعلائیمسعود ارغوانیفهیمه صالحی
Effect of Spirulina and Brown Algae and Lead Levels on some Morphophysiological Characteristics of Ornamental Cabbage
اثرجلبکهای اسپیرولینا و قهوه ای و سطوح سرب بر برخی شاخصهای مورفوفیزیولوژیکی گیاه کلم زینتی
علوم باغبانی شماره 1 (1402/02/05صفحات 245-259 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
44.  محسن ثانی خانیسیده آرزو میرباباییانمیترا اعلائیفهیمه صالحی
The effect of phenylalanine and salicylic acid facilitators on the production of secondary metabolites in the capillary roots of Silybum marianum L. under in vitro conditions
تاثیر الیسیتورهای فنیل آلانین و سالسیلیک اسید بر تولید متابولیت های ثانویه در ریشه موئین گیاه ماریتیغال تحت شرایط درون شیشه ای
پژوهش های تولید گیاهی شماره 3 (1401/07/20صفحات 17-34 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
43.  میترا اعلائیفهیمه صالحیمرتضی بهرامیمحسن ثانی خانی
Effects of plant growth promoting rhizobacteria on salinity tolerance of ornamental ‎cabbage (Brassica oleraceae L. cv. Kamome)‎
اثر باکتری‌های محرک رشد در مقاومت به تنش شوری گیاه کلم زینتی رقم کاموم ‏(‏Brassica oleraceae L.‎‏)‏
علوم باغبانی ایران شماره 2 (1401/06/19صفحات 423-438 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
42.  فهیمه صالحیمیترا اعلائیسید نجم الدین مرتضویسلامی سید علیرضاحسن رضادوست
Study of morphophysiological attributes of two saffron ecotypes treated with Bacillus subtilis under Zanjan climatic conditions
بررسی صفات مورفوفیزیولوژیکی دو اکوتیپ زعفران تحت تاثیر باکتری باسیلوس سوبتیلیس در شرایط ‏اقلیمی زنجان
علوم باغبانی ایران شماره 1 (1401/03/15صفحات 15-30 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
41.  عاطفه نمکی خامنهزهرا قهرمانیمیترا اعلائیطاهر برزگر ساربانقلیمحمدابراهیم رنجبرنیاکی
Morphological evaluation of Asparagus azerbaijanensis accessions and effect of drought stress on Iranian asparagus seedlings growth
بررسی مورفولوژیکی توده های azerbaijanensis Asparagus و اثر تنش خشکی بر رشد گیاهچه های مارچوبه ایرانی
پژوهش های تولید گیاهی شماره 1 (1401/03/02صفحات 209-224 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
40.  عاطفه نمکی خامنهزهرا قهرمانیمیترا اعلائیطاهر برزگر ساربانقلیمحمدابراهیم رنجبرنیاکی
Morpho-physiological Responses of Asparagus Accessions to Drought Stress Under Greenhouse Condition
پاسخ های مورفوفیزیولوژیکی توده های مارچوبه تحت تنش خشکی در شرایط گلخانه
Gesunde Pflanzen Issue 1 (2022-05-02PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
39.  فاطمه مرادیمیترا اعلائیمسعود ارغوانیفهیمه صالحی
The effect of growth-promoting bacteria on some morphologic and physiological traits of Celtis caucasica Willd. under lead stress
تأثیر باکتری‌های محرک رشد بر برخی صفات کمی و فیریولوژیک داغداغان (.Celtis caucasian Wild) تحت تنش سرب
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران شماره 29 (1400/11/16صفحات 377-390 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
38.  میترا اعلائیزهرا کرمی زرندیمسعود ارغوانیفهیمه صالحی
The Study of effects of spermine under salinity stress on morphophysiological characteristics of Catharanthus roseus L
مطالعه اثر اسپرمین در شرایط تنش شوری بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه پروانش
علوم باغبانی ایران شماره 52-3 (1400/09/30صفحات 553-564 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
37.  Federico MartinelliَAnna Perroneساناز یوسفیAlessio Papini Stefano CastiglioneFrancesco GuarinoAngela Cicatelliمیترا اعلائیندا آرادمنصور غلامیسلامی سید علیرضا
Botanical, Phytochemical, Anti-Microbial and Pharmaceutical Characteristics of Hawthorn (Crataegus monogyna Jacq.), Rosaceae
ویژگی های گیاه شناسی، فیتوشیمیایی، ضد میکروبی ، دارویی و زینتی کراتاگوس خانواده رزاسه
MOLECULES Issue 26 (2021-11-30PP. 1-20 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
36.  عاطفه نمکی خامنهزهرا قهرمانیمیترا اعلائیطاهر برزگر ساربانقلیمحمدابراهیم رنجبرنیاکی
The First Report of Drought Tolerance Assessment of Iranian Asparagus
اولین گزارش از ارزیابی تحمل به خشکی مارچوبه ایرانی
Gesunde Pflanzen Issue 73 (2021-11-04PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
35.  قاسم اقلیماعزیزالله خیریمحسن ثانی خانیجواد هادیانمیترا اعلائی
Study of Genetic Diversity of Glycyrrizha glabra L. Populations Using ISSR Molecular Markers
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای شیرینبیان با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR
پژوهش های ژنتیک گیاهی شماره 1 (1400/05/18صفحات 81-94 
  علمی-پژوهشی
Scopus
34.  عارفه راستگومحسن ثانی خانیعزیزالله خیریمیترا اعلائی
Effect of ascorbic acid on morpho-physiological characteristics and production of Stevia rebaudiana (Bert.)
اثر اسید اسکوربیک بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و تولید استویا Stevia rebaudiana
Acta Horticulturae Issue 1315 (2021-07-15PP. 647-653 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
33.  میثم محمدیمیترا اعلائیمهدی صیدی
Pre-harvest spray of GABA and spermine delays postharvest senescence and alleviates chilling injury of gerbera cut flowers during cold storage
Pre-harvest spray of GABA and spermine delays postharvest senescence and alleviates chilling injury of gerbera cut flowers during cold storage
Scientific Reports Issue 11Article number: 14166 (2021-07-08PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
32.  قاسم اقلیمامحسن ثانی خانیعزیزالله خیریجواد هادیانمیترا اعلائی
Evaluation of Glabridin Content and Its Relationship with Environmental Factors in Some Different Populations of Glycyrrhiza glabraL. Native to Iran
ارزیابی محتوای گلابریدین و ارتباط آن با عوامل محیطی در برخی از جمعیتهای مختلف گیاه داروییGlycyrrhiza glabraL.بومی ایران
اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان با همکاری انجمن گیاهان دارویی شماره 33 (1400/04/01صفحات 35-46 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
31.  میترا اعلائیمحمدامین میرزاابوالقاسمیعزیزالله خیریزهرا قهرمانی
Effect of γ-aminobutyric acid and spermine on morphophysiological traits and ‎pigmentation of Rosa damascena Mill
تأثیر گاما آمینو بوتیریک اسید و اسپرمین بر صفات مورفوفیزیولوژیکی و رنگیزه‌های گیاهی گل ‏محمدی
علوم باغبانی ایران شماره 1 (1400/04/01صفحات 47-60 
  علمی-پژوهشی
نمایه تخصصی بین‌المللی
30.  میثم قاسمیمیترا اعلائیفرشته اکبری سلطان کوهیحمزه مینایی چنارالهام بهرامی راد
Studies on polyploidy induction for improvement of quality traits in ornamental and medicinal plants
Studies on polyploidy induction for improvement of quality traits in ornamental and medicinal plants
central Asian Journal of Plant Science Innovation Issue 2 (2021-06-15PP. 76-90 
  علمی-پژوهشی
Scopus
29.  فائزه میرزاجانی دمنهمیترا اعلائیحسن رضادوستفاطمه میرزاجانی
Study of Germination Efficiency and Temperature/Drowning Resistance in some Ornamental Plants treated with Ultra High Dilute Compounds
مطالعه بهره وری جوانه زنی و مقاومت به دما و غوطه وری در تعدادی از گیاهان زینتی تحت تیمار ترکیبات فوق رقیق گیاهی
international journal of high dilution research Issue 20 (2021-06-04PP. 2-15 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
28.  میثم محمدیمیترا اعلائیمهدی صیدی
The effect of time and stage of preharvest spraying by spermine and γaminobutyric acid on vase life and postharvest quality of "Stanza" cultivar of Gerbera cut flowers
اثر زمان و دفعات محلولپاشی قبل از برداشت اسپرمین و گاما آمینوبوتیریک اسید بر عمرگلجایی و کیفیت گلهای بریده ژربرا رقم "Stanza“
علوم باغبانی ایران شماره 51-4 (1399/12/04صفحات 753-771 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
27.  میثم محمدیمیترا اعلائیمهدی صیدی
Effect of post-harvest application of putrescine on the vase life of cultivars of gerbera cut flowers (Stanza and Pink Elegance)
تأثیر کاربرد پس از برداشت پوترسین بر عمر ماندگاری ارقام گل بریده ژربرا (Stanza و (Pink Elegance
پژوهش های گیاهی( زیست شناسی ایران سابق ) انجمن زیست شناسی ایران شماره 33-3 (1399/09/28صفحات 1-14 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
26.  سیده رضیه موسوی متینسید نجم الدین مرتضویپژمان آزادیمیترا اعلائی
Optimization of callus production and organogenesis of two commercial cultivars of Gladiolus (Gladiolus grandiflorus L. cv Amsterdam, Advance Red)
بهینه سازی تولید پینه و اندام زایی دو رقم تجاری گلایول(Gladiolus grandiflorus L. cv Amsterdam, Advance Red)
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره (38)9 (1399/08/22صفحات 49-60 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
25.  قاسم اقلیماعزیزالله خیریمحسن ثانی خانیجواد هادیانمیترا اعلائیصمد نژاد ابراهیمی
Investigation of Phytochemical Variability, Antioxidant Activity and Ecological Conditions of Native Iranian Glycyrrhiza glabra L.
Investigation of Phytochemical Variability, Antioxidant Activity and Ecological Conditions of Native Iranian Glycyrrhiza glabra L.
international journal of horticultural science and technology - Issue 7-4 (2020-11-10PP. 387-400 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
24.  عزیزالله خیریمحدثه زراندودافسون رضایی علولوطاهر برزگر ساربانقلیمیترا اعلائی
Effects of nitroxin and ammonium sulfate on some of the traits of Marrubium vulgare L.
اثرات کود زیستی نیتروکسین و سولفات آمونیوم بر برخی صفات گیاه داروئی فراسیون (.Marrubium vulgare L )
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره 38 (1399/08/17صفحات 415-426 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
23.  فرزاد تقدسی نیازهرا قهرمانیطاهر برزگر ساربانقلیمیترا اعلائی
Effect of deficit irrigation at different growth stages of two Iranian melon accessions on growth, yield, fruit quality and water use efficiency
اثر کم آبیاری در مراحل مختلف رشدی دو توده خربزه ایرانی بر رشد، عملکرد، کیفیت میوه و کارایی مصرف آب
علوم باغبانی ایران شماره 2 (1399/06/30صفحات 503-515 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
22.  میثم محمدیمیترا اعلائیمهدی صیدی
Effect of Harmel Extract on Bacterial Population in Vase Solution and Vase Life of ‘Stanza’ and ‘Pink Elegance’ Cultivars of Gerbera Cut Flower
اثر عصاره گیاه اسپند بر جمعیت باکتریایی محلول نگهدارنده و عمرگلجایی ارقام ‘Stanza ‘و ‘Elegance Pink ‘گل شاخه بریده ژربرا
تولیدات گیاهی= شماره شماره 2 جلد 43 (1399/06/17صفحات 171-184 
  علمی-پژوهشی
Scopus
21.  میثم محمدیمیترا اعلائیمهدی صیدی
Antibacterial properties of Scrophularia striata Boiss. (Tashenehdari) extract on vase life improvement in "Stanza" and "Pink Elegance" gerbera cut flowers
اثر ظرفیت آنتی باکتریایی عصاره تشنه داری بر بهبود عمر ماندگاری گل شاخه بریده ژربرا رقم پینک الگانس و استانزا
Biocatalysis and Agricultural Biotechnology Issue 28 (2020-08-06PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
Scopus
20.  میثم محمدیمیترا اعلائیمهدی صیدی
Pre-harvest and pulse treatments of spermine, γ- and β-aminobutyric acid increased antioxidant activities and extended the vase life of gerbera cut flowers ‘Stanza’
بهبود فعالیت آنتی اکسیدانی و عمر ماندگاری گل شاخه بریده ژربرا رقم استانزا تحت تیمار قبل برداشت و پالسی اسپرمین ،گاما و بتا آمینو بوتریک اسید
Ornamental Horticulture Issue 26-2 (2020-06-10PP. 306-316 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
19.  محسن ثانی خانیعارفه راستگوعزیزالله خیریمیترا اعلائی
Effect of foliar stimulative salicylic acid and proline on steviol glycosides and phenolic contents of Stevia rebaudiana (Bert.)
اثرات محلولپاشی محرکهای سالیسیلیک اسید و پرولین بر محتوای گلیکوزیدهای استویول و ترکیبات فنلی گیاه استویا (Stevia rebaudiana (Bert.
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره جلد 9 شماره 36 (1399/03/18صفحات 1-14 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
18.  الهه بیانلومیترا اعلائیمحسن ثانی خانی
Effect of ϒ-aminobutyric acid (GABA), humic acid and salicylic acid on some morphophysiological responses and antioxidant characters of Catharanthusroseus L. (G.Don)
تأثیر ترکیبات گاما آمینوبوتریک اسید، هیومیک اسید و سالیسیلیک اسید بر برخی از پاسخهای مورفوفیسیولوشیکی و ویصگی آنتی اکسیدانی گیاه پروانش .(DON.G. (L roseus C
علوم باغبانی ایران شماره دوره 50 شماره 4 (1398/12/29صفحات 993-1008 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
17.  قاسم اقلیمامحسن ثانی خانیعزیزالله خیریجواد هادیانمیترا اعلائی
Assessment of genetic variability among Glycyrrhiza glabra L. populations based upon morphological and phytochemical characteristics
بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت های شیرین بیان ایران (Glycyrrhiza glabra L.) با استفاده از خصوصیات ریخت شناسی و فیتوشیمیایی
پژوهش های تولید گیاهی شماره جلد 26، شماره 4 (1398/12/03صفحات 209-226 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
16.  فرزاد تقدسی نیازهرا قهرمانیطاهر برزگر ساربانقلیجعفر نیکبختمیترا اعلائی
Effect of Different Irrigation Regimes at Pre-Harvest Stage on Yield, Fruit Quality and Water Use Efficiency of Two Iranian Melon Accessions
اثر رژیمهای مختلف آبیاری در مرحله قبل از برداشت بر عملکرد، کیفیت میوه و کارایی مصرف آب دو توده خربزه ایرانی
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره 29-4 (1398/10/15صفحات 217-231 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
15.  میثم محمدیمیترا اعلائیمهدی صیدی
Effects of extract and essential oil of Thymbra spicata L. and Satureja bachtiari L. on improving quality and vase life of cut flower Gerbera jamesoni L.
اثر کاربرد عصاره و اسانس آویشن زوفایی و مرزه بختیاری در محلول گلجایی بر بهبود کیفیت و عمر گلجایی گل شاخه بریدنی ژربرا (Gerbera jamesoni L.) رقم Pink Elegance
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران شماره 35(4) (1398/07/28صفحات 617-634 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
14.  قاسم اقلیماعزیزالله خیریمحسن ثانی خانیجواد هادیانمیترا اعلائی
Assessment of genetic variation and grouping of licorice (Glycyrrhiza glabra L.) populations using canonical discriminant analysis
ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروهبندی جمعیتهای شیرین بیان ( Glycyrrhiza glabra L) با استفاده از تجزیه تشخیص کانونیکی
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران شماره 4 (1398/07/28صفحات 677-690 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
13.  قاسم اقلیمامحسن ثانی خانیعزیزالله خیریجواد هادیانمیترا اعلائی
Study and comparison of phenolic compounds, flavonoids and antioxidant activity of the native populations of licorice (Glycyrrhiza glabra L.) Iran
بررسی و مقایسه فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی جمعیت های مختلف بومی شیرین‌بیان ( Glycyrrhiza glabra L) در ایران
اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان با همکاری انجمن گیاهان دارویی شماره 2 (1398/05/20صفحات 65-77 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
12.  یاسین دستیارمیترا اعلائیعزیزالله خیری
Effect of salicylic acid and methyl jasmonate on morphological traits, enzymatic activity and essential oil percentage of purple coneflower plant (Echinacea purpurea L.) in Zanjan climate
تأثیر اسیدسالیسیلیک و متیلجاسمونات بر ویژگیهای مورفولوژیکی، فعالیت آنزیمیهای آنتی اکسیدانی و درصد اسانس گیاه سرخارگل ) Echinacea purpurea L. ( در شرایط اقلیمی زنجان
علوم باغبانی ایران شماره 50 (1398/03/01صفحات 91-103 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
11.  عارفه راستگومحسن ثانی خانیعزیزالله خیریمیترا اعلائی
Effect of proline and salicylic acid on morphological and phytochemical characteristics of Stevia rebaudiana (Bert.)
اثر پرولین و اسید سالیسیلیک بر شاخص‌های مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی استویا
علوم باغبانی ایران شماره 50 (1398/02/17صفحات 209-219 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
10.  میترا اعلائیهاجر نریمانی ساریقهعباسعلی بهاریجعفر محمدی
Regeneration, proliferation and commercialized micro propagation of Anthurium andraea num cv. Pink
باززایی، پرآوری و افزونش تجاری آنتوریوم آندرانوم رقم صورتی ( Anthurium andraeanum cv Pink ) به روش ریزازدیادی
علوم باغبانی ایران شماره 49-1 (1397/03/29صفحات 245-254 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
9.  رقیه مولایی قواقیمیترا اعلائیمسعود ارغوانیجعفر نیکبخت
Effect of different irrigation regimes and salicylic acid on morphophysiological characters of Calendula officinalis L. under zanjan climate conditions
اثر رژیم های مختلف آبیاری و اسید سالیسیلیک بر ویژگیهای مورفوفیزیولوژیکی گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L.) در شرایط اقلیمی زنجان
علوم باغبانی ایران شماره 4 (1396/10/07صفحات 965-975 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
8.  میترا اعلائیمهدیه میرزائی مشهودسید نجم الدین مرتضوی
Effect of P ostharvest Salicylic Acid T reatment on P hysico - c hemical A ttributes and V ase - life of R ose ( Rosa hybrida cv . Hater Class) C ut F lower s
اثر تیمار پس از برداشت اسید سالیسیلیک بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عمر ماندگاری گل های شاخه بریده رز رقم هاتر کلاس
فنآوری تولیدات گیاهی شماره 17-1 (1396/06/28صفحات 33-47 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
7.  رضا محمدیمسعود ارغوانیسید نجم الدین مرتضویمیترا اعلائی
Sodium nitroprusside effect on drought tolerance of perennial ryegrass in germination and early seedling growth stage
اثر سدیم نیتروپروساید بر تحمل به خشکی چچم چندساله در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه دانهال
به زراعی کشاورزی شماره (2)19 (1396/06/25صفحات 335-346 
  علمی-پژوهشی
None ISI
6.  مهدیه میرزائی مشهودمیترا اعلائیسید نجم الدین مرتضوی
γ-Aminobutyric acid (GABA) treatment improved postharvest indices and vase-life of ‘Red Naomi’ rose cut flowers
γ-Aminobutyric acid (GABA) treatment improved postharvest indices and vase-life of ‘Red Naomi’ rose cut flowers
Acta Horticulturae Issue 1131 (2016-11-30PP. 33-39 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  virginia W. GitongaRobert StolkerCarole F. S. Koning-Boucoiranمیترا اعلائیRichard G. F. VisserChris MaliepaardFrans A. Krens
Inheritance and QTL analysis of the determinants of flower color in tetraploid cut roses
آنالیز کیو تی ال و توارث عوامل تعیین کنده رنگ گل در رزهای شاخه بریده تتراپلویید
MOLECULAR BREEDING Issue (2016) 36 : 143 (2016-10-07PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  میترا اعلائیمصباح بابالارروح انگیز نادریمحسن کافی
Effect of pre- and postharvest salicylic acid treatment on physio-chemical attributes in relation to vase-life of rose cut flowers
تاثیر تیمار قبل و پس از برداشت سالیسیلیک اسید بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی مرتبط با ماندگاری رز شاخه بریده
POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY Issue 61 (2011-02-05PP. 91-94 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  روح انگیز نادریمیترا اعلائیخلیقی احمدحسنی محمد اسماعیلسلامی سید علیرضا
Inter- and Intra-specific genetic diversity among cyclamen genotypes investigated by RAPD markers
تنوع ژنتیکی بین و درون گونه ای ژنوتیپ های سیکلامن با استفاده از نشانگرهای RAPD
SCIENTIA HORTICULTURAE Issue 122 (2009-06-16PP. 658-661 

2.  میترا اعلائیروح انگیز نادریخلیقی احمدوزوائی علیسلامی سید علیرضا
Study on effective components on the quantity and quality of genomic DNA extracted from Iran Cyclamen species
بررسی اجزای موثر در کمیت و کیفیت DNA ژنومی استخراجی از گونه های سیکلامن موجود در ایران
پژوهشهای کاربردی زراعی( زراعت سابق پژوهش و سازندگی) وزارت جهاد کشاورزی شماره 73 (1385/10/01صفحات 11-16 

1.  میترا اعلائیروح انگیز نادریخلیقی احمدسلامی سید علیرضا
Effect of different factors on seed germination of Persian Cyclamen (Cyclamen persicum mill)
اثر تیمارهای محیطی مختلف بر جوانه زنی بذر سیکلامن ایرانی (Cyclamen persicum mill)
پژوهشهای کاربردی زراعی( زراعت سابق پژوهش و سازندگی) وزارت جهاد کشاورزی شماره 67 (1384/10/01صفحات 36-43 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 40. فهیمه صالحیمیترا اعلائیسید نجم الدین مرتضویعلیرضا ودیعی نوقابییوسف حسین زادهسلامی سید علیرضا
بررسی اثر باکتری باسیلوس سوبتیلیس(Bacillus subtilis) و قارچ میکوریزا (Glomus intraradices) بر صفات مورفوفیزیولوژیکی زعفران (Crocus sativus L) در دو منطقه گناد و زنجان
Investigating the effect of Bacillus subtilis bacteria and mycorrhizal fungus Glomus intraradices on the morphophysiological traits of saffron (Crocus sativus L) in Gonabad and Zanjan regions
ملی زعفران دانشگاه گناباد, گناباد, 1400/08/26 - 1400/08/27
ملی معتبر 39. مائده فتح الهی پرشهمسعود ارغوانیسید نجم الدین مرتضویمیترا اعلائی
ارزیابی مورفوفیزیولوژیکی چمن شبدری تحت تاثیر کاربرد سیلیس در شرایط تنش شوری
Morphophysiologycal evaluation of Dichondra as affected by silicon treatment under salinity stress conditions
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه ولی عصر, رفسنجان, 1400/06/14 - 1400/06/17
ملی معتبر 38. فهیمه صالحیمیترا اعلائیسید نجم الدین مرتضویسلامی سید علیرضاحسن رضادوست
بررسی اثر باکتری باسیلوس سوبتیلیس بر عملکرد اکوتیپها و صفات مورفوفیزیولوژیک زعفران (Crocus sativus L.
The effect of Bacillus subtilis on the performance of ecotypes and morphophysiologic traits of saffron (Crocus sativus L.)
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه رفسنجان, رفسنجان, 1400/06/14 - 1400/06/17
ملی معتبر 37. فاطمه مرادیمیترا اعلائیمسعود ارغوانیفهیمه صالحی
اثر باکتری باسیلوس سوبتیلیس بر صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه داغداغان در شرایط آلودگی سرب
The effect of Bacillus subtilis on morphophysiological traits of Hackberry (Celtis australis) to contaminated by lead
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه رفسنجان, رفسنجان, 1400/06/14 - 1400/06/17
بین‌المللی 36. سیده رضیه موسوی متینسید نجم الدین مرتضویپژمان آزادیمیترا اعلائیعیسی ناظریان
تاثیر تنظیم کننده های مختلف رشد بر تولید پداژک گلایول در شرایط کشت بافت
The effect of different growth regulators on production of Gladiolus peduncles under tissue culture conditions
- دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 2021-01-26 - 2021-01-28
ملی معتبر 35. فائزه میرزاجانی دمنهفاطمه میرزاجانیمیترا اعلائیحسن رضادوست
تاثیر ترکیبات فوق رقیق بر کیفیت رشد و تغییرات متابولیتی گیاهچه گلدانی Salvia officinalis و مقاومت آن به تغییرات دمایی
The influence of ultra high diluted compounds on the quality of salvia officinalis flower seedling and its resistance to temperature changes
= دانشگاه صالحان و انجمن فن آوری های بومی ایران دانشگاه, تهران, 2020-01-15 - 2020-01-16
ملی معتبر 34. میترا اعلائیعزیزالله خیریزهرا قهرمانیمحمدامین میرزاابوالقاسمی
اثر کاربرد خارجی برخی محرکها بر شاخص های رشد فیزیولوژیکی گل محمدی
Effect of Exogenous Application of some Elicitors on Physiological Growth Indices of Rosa damascena Mill.
کنگره ملی گیاهان دارویی دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 1398/02/04 - 1398/02/05
ملی معتبر 33. فائزه میرزاجانی دمنهمیترا اعلائیحسن رضادوستفاطمه میرزاجانی
استفاده دارویی از ترکیبات فوق رقیق همیوپاتی در جهت بهبود رشد کوکب کوهی
Ultra-High Diluted medicinal plants Homeopathic Remedy usage for Rudbeckia hirta growth improvement
کنگره ملی گیاهان دارویی دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 1398/02/04 - 1398/02/05
بین‌المللی 32. ندا جسمانیعزیزالله خیریمیترا اعلائیجعفر نیکبخت
تاثیر محلولپاشی سالسیلیک اسید و سدیم نیتروپروساید (SNP) بر صفات مورفولوژیکی گل محمدی (Rosa damascene Mill.) تحت تنش کم آبی
Effect of Salicilic acid and Sodium nitro proside foliar application on Rosa damascena Mill under water deficit stress
- انجمن علمی گیاهان دارویی کشور و دانشگاه علوم پزشکی مشهد, مشهد, 2019-03-13 - 2019-03-13
بین‌المللی 31. فائزه میرزاجانی دمنهمیترا اعلائیفاطمه میرزاجانیحسن رضادوست
تاثیر ترکیبات فوق رقیق )داروهای هومیوپاتی( بر بهبود جوانه زنی و مقاومت به تغییرات دمایی بر کشت آزمایشگاهی دو گونه گیاه زینتیRudbeckia hirtو aPortulaca grandiflora
The Effect of Ultra-High Diluted Compounds (Homeopathic Remedies) on Germination and Temperature Resistant on Two Species of Ornamental Plants: Rudbeckia hirta and Portulaca grandiflora
همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی انجمن علوم خاک ایران, تهران, 1397/11/04 - 1397/11/05
بین‌المللی 30. زهرا کرمی زرندیمیترا اعلائیمسعود ارغوانی
تاثیر اسپرمین و اسپرمدین بر شاخص های رشدی گل پروانش در شرایط اقلیمی زنجان
Effect of spermine and spermidine on growth indices of Periwinkle plant (Catharanthus roseus L.) in Zanjan climate
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
بین‌المللی 29. محمدامین میرزاابوالقاسمیمیترا اعلائیعزیزالله خیریزهرا قهرمانی
تاثیر استعمال خارجی گاماآمینوبوتریک اسید روی رشد و صفات زینتی گل محمدی
Effect of exogenous γ-aminobutyric acid on growth and ornamental properties of Damascus rose
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
بین‌المللی 28. مه لقا رحیمیمحسن ثانی خانیعزیزالله خیریمیترا اعلائی
بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس و خاصیت آنتی اکسیدانی سه گونه آویشن
Chemical composition of essential oil and antioxidant activity of three species of thyme
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
بین‌المللی 27. مه لقا رحیمیمحسن ثانی خانیعزیزالله خیریمیترا اعلائی
مطالعه ترکیبات شیمیایی آویشن Thymus lancifolius در منطقه گاوازنگ شهرستان زنجان
Study on chemical composition of Thymus lancifolius in the Gavazang region of Zanjan city
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
بین‌المللی 26. نرگس عسگریمحسن ثانی خانیعزیزالله خیریمیترا اعلائینرجس فرزین
اثر محلول پاشی بنزیل آدنین بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه مورد (Myrtus communis L) تحت شرایط کم آبیاری
Effect of benzyladenine onsome morphological and phytochemical traits of common myrtle (Myrtus communis L.) under water deficit condition
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
ملی معتبر 25. میترا اعلائیعزیزالله خیریمحمدامین میرزاابوالقاسمی
تاثیر آسکوربیک اسید و اسپرمین بر صفات مورفوفیزیولوژیکی و رنگریزه های فتوسنتزی و فلاونوییدی گل محمدی در شرایط اقلیمی زنجان
Effect of Ascorbic Acid and Spermine on Morphological Traits and Photosynthetic and Flavonoids Pigments of Damask Rose (Rosa damascena Mill.) in Zanjan Climate
کنگره ملی گیاهان دارویی شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی و دانشگاه شهید بهشتی شیراز, شیراز, 1397/02/22 - 1397/02/24
بین‌المللی 24. عارفه راستگومحسن ثانی خانیعزیزالله خیریمیترا اعلائی
اثرات محلول پاشی پرولین و اسید سالیسیلیک بر برخی صفات رویشی گیاه استویا Stevia rebaudiana (Bert.)
Effect Of Foliar Application Of Proline And Salicylic Acid On Growth Characteristics Of Stevia Rebaudiana (BERT.)
International Horticultural congress (IHC) دانشگاه تربیت مدرس, 2017-09-04 - 2017-09-07
بین‌المللی 23. عارفه راستگومحسن ثانی خانیعزیزالله خیریمیترا اعلائی
اثر اسید اسکوربیک بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و تولید استویا
Effect of Ascorbic Acid on Morpho-Physiological Characteristics and Production of Stevia Rebaudiana (BERT.)
International Horticultural congress (IHC) دانشگاه تربیت مدرس, Iran, Islamic Republic of, 2017-09-04 - 2017-09-07
بین‌المللی 22. میترا اعلائییاسین دستیارعزیزالله خیری
اثر گذاری متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید بر عملکرد و خصوصات فیزیولوژیکی سرخارگل
Methyle jasmonate and salicylic acid affected on the yield and phisiological attributs of Echinaceae Purpurea
International Horticultural congress (IHC) تربیت مدرس, 2017-09-04 - 2017-09-07
بین‌المللی 21. میترا اعلائیالهه بیانلوسلامی سید علیرضامحسن ثانی خانی
بررسی اثر هیومیک اسید و سالیسیلیک اسید بر عملکرد کیفیت و فعالیت پراکسیدازی پروانش
Influence of humic acid and salicylic acid on yield, quality and proxidase activity of Catharanthus roseus L. (G.Don) ‘Pacifica’
International Horticultural congress (IHC) دانشگاه تربیت مدرس, 2017-09-04 - 2017-09-07
بین‌المللی 20. میترا اعلائیرقیه مولایی قواقیمسعود ارغوانیجعفر نیکبخت
اثر تنش آبی دراز مدت و اسید سالیسیلیک بر رشد و ظرفیت فیزیولوژیکی توده های همیشه بهار ایرانی
Effects of prolonged water stress and salicylic acid treatments on growth and physiological properties of iranian populations of Calendula officinalis
International Horticultural congress (IHC) دانشگاه تربیت مدرس, 2017-09-04 - 2017-09-07
ملی معتبر 19. سیده آرزو میرباباییانمیترا اعلائیمحسن ثانی خانی
بررسی استقرار درون شیشهای گیاه دارویی ماریتیغال ) marianum Silybum ) به منظور تولید و تکثیر ریشههای موئین
Investigating the in vitro stablishment of silybum marianum to produce and reproduce hairy roots
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-02 - 2017-09-02
ملی معتبر 18. مائده فتح الهی پرشهمسعود ارغوانیسید نجم الدین مرتضویمیترا اعلائی
اثر کاربرد سدیم نیتروپروساید بر تحمل به شوری چمن شبدری
Effect of Sodium nitroprusside application on salinity tolerance of Dichondra
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1396/06/08 - 1396/06/09
ملی معتبر 17. الهام عذیریمیترا اعلائیمسعود ارغوانی
اثرمحلول پاشی گاما آمینوبوتیریک اسید بر پارامترهای رشد گل رز رقمDelicat
Effect of γ-Aminobutyric acid and salicylic acid spray on some growth parameters of Rosa hybrida cv.Delicat.
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1396/06/08 - 1396/06/09
ملی معتبر 16. یاسین دستیارمیترا اعلائیعزیزالله خیری
تاثیر برخی ترکیبات محرک بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه سرخارگل
Effects of some elicitors onmorphological and physiological traits in (Echinaceaepurpurea L.)
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1396/06/08 - 1396/06/09
ملی معتبر 15. الهه بیانلومیترا اعلائی
تاثیر برخی ترکیبات محرک بر صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه پروانش
Effects of some elicitors on morpho-physiological traits in ( Catharantus roseus L.)
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1396/06/08 - 1396/06/09
ملی معتبر 14. رقیه مولایی قواقیمیترا اعلائیمسعود ارغوانیجعفر نیکبخت
اثر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه همیشه بهار در شرایط تنش کم آبی
Effect of salicylic acid on morphophysiological traits of Calendula officinalis L. under Water deficit stress
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1396/06/08 - 1396/06/09
ملی معتبر 13. یاسین دستیارمیترا اعلائیعزیزالله خیری
اثر سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر شاخص های رویشی و زایشی در گیاه سرخارگل
EFFECT OF SALICYLIC ACID AND METHYLE JASMONATE ON ECHINACEAE PURPUREA L. VEGETATIVE AND GENERATIVE INDICES.
کنگره ملی گیاهان دارویی شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی, تهران, 1396/02/19 - 1396/02/20
ملی معتبر 12. الهه بیانلومیترا اعلائی
اثر سالیسیلیک اسید و هیومیک اسید بر برخی شاخص های رشدی در گیاه پروانش ( کاتارانتوس رزیوس)
EFFECT OF SALICYLIC ACID AND HUMIC ACID IN PERIWINKLE PLANTS (CATHARANTUS ROSEUS L.) ON SOME GROWTH INDICES.
کنگره ملی گیاهان دارویی شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی, تهران, 1396/02/19 - 1396/02/20
بین‌المللی 11. الهام عذیریمیترا اعلائیمسعود ارغوانی
اثر محلول پاشی گاما آمینو بوتریک اسید و اسید سالیسیلیک بر برخی شاخص های رشدی در رز رقم دلیکات
Effect of γ-Aminobutyric Acid and Salicylic Acid Spray on Some Growth Parameters of Rosa hybridacv. Delicat
- انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران با همکاری انجمن بین المللی باغبانی ISHS, رامسر, 2017-05-01 - 2017-05-04
ملی معتبر 10. مهدی میریسید نجم الدین مرتضویمیترا اعلائیجعفر محمدیمحمداسماعیل امیری
مقایسه اثر غلظت¬های مختلفبنزیل آدنین و ایندول استیک اسید برمیزان پرآوری گیاه ژربرا در رقم سیریلو
Compare the effects of different concentrations of BA and IAA on the proliferation of Gerbera of plant in the cirillo
همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی دانشگاه تهران و پژوهشگاه دانشگاه تهران, تهران, 1395/07/28 - 1395/07/28
ملی معتبر 9. مهدی میریسید نجم الدین مرتضویمیترا اعلائیجعفر محمدیمحمداسماعیل امیری
تاثیر تنظیم کننده¬¬های رشد BA و IAA بر سرعت پرآوری و ارزیابی پارامتر های رشد در ریزازدیادی گیاه ژربرا رقم سی ریلو
The effect of growth regulators BA and IAA on the rate of proliferation and evaluation of growth parameters in micropropagation of plant gerbera cv cirillo
همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی دانشگاه تهران و پژوهشگاه دانشگاه تهران, تهران, 1395/07/28 - 1395/07/28
ملی معتبر 8. مهدی میریمیترا اعلائیسید نجم الدین مرتضویجعفر محمدیابراهیم بیرامی زاده
تاثیر بنزیل¬آدنین،ایندول¬استیک¬اسیدو نوع ریزنمونه بر پرآوری در ریزازدیادی گل ژربرارقم سی ویلو
Effects of BA, IAA and explant types on multiplicationinmicropropagation ofgerbera(Gerbera Jamesoniicv.Civillo).
همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی پژوهشکده انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 1395/07/28 - 1395/07/29
ملی معتبر 7. هاجر نریمانی ساریقهمیترا اعلائیعباسعلی بهاریجعفر محمدی
تاثیر تنظیم کننده های رشد بنزیل آدنین و نفتالین استیک اسید بر ریزازدیادی آنتوریوم آندرانوم
Effect of plant growth regulators BA and NAA on micropropagation of Anthurium andreanum
-- دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2016-08-23 - 2016-08-25
ملی معتبر 6. مهدیه میرزائی مشهودمیترا اعلائیسید نجم الدین مرتضوی
اثر تیمار گاما آمینو بوتریک اسید بر شاخص پس از برداشت و عمر گل جای گلهای شاخه بریده رز
Effect of γ-Aminobutyric Acid (GABA) treatment on postharvest index and vase-life of rose cut flowers cv. Red Naomi
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشگاه کردستان, سنندج, 1394/02/23 - 1394/02/24
بین‌المللی 5. مهدیه میرزائی مشهودمیترا اعلائیسید نجم الدین مرتضوی
بررسی عمر گل جایی و ماندگاری گل های شاخه بریده رز کولتیوار رد نائومی تحت تیمار گابا
Effect of y-Aminobutyric Acid (GABA) treatment on posthanyest index and vase-life of rose cut flowers cv. 'Red Naomi'
= دانشگاه آزاد کرمانشاه, کرمانشاه, 2015-05-01 - 2015-05-03
ملی معتبر 4. افسانه زعیم زادهمیترا اعلائیمحسن کافیمسعود ارغوانی
مطالعه پاسخهای موروفولوژیکی و فیزیولوژیکی چمن پوآ (Poa pratensis cv. Barimpala) تحت تنش خشکی و تیمار اسید سالیسیلیک
Study of morphological and physiological responses of Poa pratensis cv. Barimpala under drought stress and salicylic acid treatment
-- دانشگاه جهرم, جهرم /حیدرآباد, 2013-10-17 - 2013-10-18
ملی معتبر 3. میترا اعلائیروح انگیز نادریخلیقی احمدحسنی محمد اسماعیل
ارزیابی تنوع ژنتیکی درون گونه ای و بین گونه ای سیکلامن های موجود در ایران با استفاده از نشانگرهای RAPD
Evalution of Inter- and Intra-specific genetic diversity among cyclamen genotypes from Iran using RAPD markers
کنگره علوم باغبانی ایران دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز, شیراز, 1386/06/12 - 1386/06/15
ملی معتبر 2. روح انگیز نادریمیترا اعلائیخلیقی احمد
گروه بندی ژنوتیپ های سیکلامن موجود در ایران از طریق ارزیابی برخی صفات مهم مورفولوژیک
Classification of cyclamen species from Iran using morphological characteristics
کنگره علوم باغبانی ایران دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز, شیراز, 1386/06/12 - 1386/06/15
ملی معتبر 1. میترا اعلائیروح انگیز نادریخلیقی احمد
ارزیابی تاثیر فاکتورهای مختلف در رفع رکود مورفولوژیکی بذور سیکلامن ایرانی (Cyclamen persicum mill)
Evalution the effect of different factors on breaking seed dormancy in Cyclamen persicum mill
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 1384/08/17 - 1384/08/19