خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24328   بروزرسانی: 01-02-1393

Mitra Aelaei

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی
زمینه رساله : تغییرات آنزیمی و بیوشیمیایی در ارتباط با عمر ماندگاری
استاد راهنما : دکتر مصباح بابالار