خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24328   بروزرسانی: 01-02-1393

Mitra Aelaei

علایق پژوهشی

فیزیولوژی و بیولوژی مولکولی گیاهان زینتی، درختچه ها و چمن، تکنولوژی پس از برداشت (جنبه های بیوشیمیایی و مولکولی تاخیر پیری)، بیوشیمی گیاهی (مکانیسم های بیوسنتز آنتی اکسیدان ها)