خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22288   بروزرسانی: 19-04-1396

Mahmoud Dargahi

Publications in Journals

  سایر
با هیات تحریریه
14.  محمود در گاهی
---
در نکوهش ستایشگری
مجله بخارا شماره 24 (1402/01/01صفحات 1-17 
  دایره‌المعارف
سایر
13.  محمود در گاهی
---
نقد ادبی
دانشنامه زبان و ادب فارسی- فرهنگستان شماره 2 (1401/11/25صفحات 12-13 
  دایره‌المعارف
سایر
12.  محمود در گاهی
----
نقد ادبی در ایران
دانشنامه زبان و ادب فارسی- فرهنگستان شماره 1 (1401/11/25صفحات 1-13 
  سایر
با هیات تحریریه
11.  محمود در گاهی
---
پرسش از آینده ادبیات ایران
فصلنامه پویه شماره - (1401/06/01صفحات 121-128 
  سایر
با هیات تحریریه
10.  محمود در گاهی
---
شریعتی در ترازوی روش شناسی ایرانی
چشم انداز ایران شماره 31 (1401/02/01صفحات 48-52 
  سایر
با هیات تحریریه
9.  محمود در گاهی
---
در نکوهش ستایشگری
مجله بخارا شماره 24 (1401/02/01صفحات 1-17 
  سایر
با هیات تحریریه
8.  محمود در گاهی
---
دموکراسی در منطق الطیر عطار
مجله بخارا شماره 28 (1401/01/01صفحات 1-14 
  سایر
با هیات تحریریه
7.  محمود در گاهی
---
در سراب امن و امان
کتاب شماره --- (1400/03/03صفحات 1-20 

6.  محمود در گاهی
---
نقد ادبی
مجله نامشخص شماره -- (1400/02/01صفحات 12-13 
  سایر
با هیات تحریریه
5.  محمود در گاهی
----
نقد ادبی در ایران
کتاب شماره - (1400/01/01صفحات 1-20 

4.  محمود در گاهی
----
تاثیر شاهنامه در تاخیر دموکراسی ایران
نشریه بایرام شماره 71 (1396/09/01صفحات 4-9 
  سایر
با هیات تحریریه
3.  محمود در گاهی
---
شمس در مقالات
کتاب با قافله شوق شماره -- (1394/01/01صفحات 519-530 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
2.  محمود در گاهی
nima.s concerns
دغدغه های نیما
پژوهشنامه ادب غنایی- دانشگاه سیستان و بلوچستان شماره 14 (1389/04/15صفحات 53-72 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  محمود در گاهی
-
بنیان های تفکر حافظ
کاو شنامه زبان و ادبیات فارسی -دانشگاه یزد شماره 18 (1388/11/07صفحات 225-242