خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22524   بروزرسانی: 19-04-1396

Mahmoud Dargahi
محمود در گاهی
استاد

پست الکترونيکی
Mdargahi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/dargahi-mahmoud

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4124

فکس
   +98 (0) 24 3228 0098(0)24-3201

آدرس 
زنجان - کیلومتر 6 جاده تبریز- دانشگاه زنجان- دانشکده علوم انسانی - گروه ادبیات فارسی.