خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22466   بروزرسانی: 19-04-1396

Mahmoud Dargahi

سوابق تحصیلی


دکترا : تهران, ایران, ادبیات فارسی , 1371-1366
عنوان رساله : نقد شعر در ایران
استاد راهنما : دکتر زرین کوب

دکترا : دانشگاه تهران, ایران, ادبیات فارسی , 1371-1366
عنوان رساله : دیدگاههای نقد ادبی در ایران
زمینه رساله : نقد ادبی
استاد راهنما : دکتر عبدالحسین زرین کوب