خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24279   بروزرسانی: 22-02-1401

Hassan Fatzade

Publications in Journals

داخلي-ISC29.  زهرا رمضانلو، حسن فتح‌زاده، شمس‌الملوک مصطفوی
زیست‌جهان؛ هوسرل و بازخوانی معنای فلسفه و وظیفه فیلسوف مدرن
Life-world: Husserl and rethinking of meaning of philosophy and the task of modern philosopher
پژوهش‌های فلسفی دوره 14 شماره 33 (1399صفحات 130-146. 
داخلي-ISC28.  زهرا رمضانلو، حسن فتح‌زاده، شمس‌الملوک مصطفوی
زیست‌جهان و امکان یک علم ایدتیک در پدیدارشناسی هوسرل
Life-World and Possibility of an Eidetic Science in Husserl's Phenomenology
شناخت دوره 12 شماره 81/1 (1398صفحات 95-121. 
داخلي-ISC27.  نسترن بالین‌پرست، حسن فتح‌زاده
اخلاق در سیاست، پیامد معرفت‌شناسی مدرن
Ethics in Politics, the Outcome of Modern Epistemology
پژوهش‌های فلسفی دوره 13 شماره 29 (1398صفحات 89-108. 
داخلي-ISC26.  حسن فتح‌زاده، مرضیه دارابی
طرح ایده تن‌سیاست بر اساس اندیشه‌های کریستوا
Proposing the Idea of Corpopolitics Based on Kristeva's Thoughts
پژوهش‌های فلسفی دوره 13 شماره 27 (1398صفحات 255-272. 
داخلي-ISC25.  زهرا رمضانلو، حسن فتح‌زاده، شمس‌الملوک مصطفوی
زیست جهان و پارادوکس سوبژکتیویته
Lifeworld and the Paradox of Subjectivity
فلسفه دوره 46 شماره 1 (1397صفحات 37-56. 
داخلي-ISC24.  حسن فتح‌زاده، مرضیه دارابی، شمس‌الملوک مصطفوی
انقلاب در زبان: مبانی نظریه معنا نزد کریستوا انقلاب در زبان: مبانی نظریه معنا نزد کریستوا
Revolution in  Language: Theory of Meaning Based on Kristeva's Attitude
متافیزیک دوره 10 شماره 26 (1397صفحات 17-32. 
داخلي-ISC23.  حسن فتح‌زاده، علی‌رضا ضمیری
حل تعارض‌های اخلاقی در تجربه پدیدارشناسانه ماندلباوم
نقد و نظر دوره 23 شماره 1 (1397صفحات 29-56. 
National-ISC22.  حسن فتح‌زاده
هنر بدون متافیزیک: خوانشی پساساختارگرایانه از هنر
Art without Metaphysics: A Post-structuralist Reading of Art
تأملات فلسفی دوره 7 شماره 19 (1396صفحات 37-58. 
International-ISC21.  حسن فتح‌زاده - سميرا طاهري
نا/الهيات: تأکيدي بر گريزناپذيري الهيات
A/theology: Emphasizing on Inevitability of Theology
پژوهش‌هاي فلسفي دوره 11 شماره 20 (1396صفحات 197-210. 
National-ISC20.  رضا سهرابي، حسن فتح‌زاده
خاستگاه ارزش‌ها از نگاه نيچه
The Origin of Values from Nietzsche's View
متافيزيک دوره 8 شماره 22 (1395صفحات 61-78. 
National-ISC19.  حسن فتح‌زاده
تقلیل ایدتیک، خاستگاه جدایی هایدگر از هوسرل
Eidetic Reduction, The Origin of Heidegger’s Departure from Husserl
پژوهش‌هاي فلسفي دوره 10 شماره 18 (1395صفحات 111-124. 
National-ISC18.  حسن فتح‌زاده
پديده‌شناسي علم مدرن
The Phenomenology of Modern Science
شناخت شماره 73/1 (1395صفحات 203-219. 
National-ISC17.  حسن فتح‌زاده
در پاسخ به «چرایی»
In Response to "Whyness"
پژوهش‌های فلسفی دوره 9 شماره 16 (1394صفحات 139-154. 
National-ISC16.  رضا سهرابی، حسن فتح‌زاده
اخلاق آموزش از نگاه نیچه
Ethics of Education from Nietzsche's Point of View
تأملات فلسفی دوره 4 شماره 13 (1393صفحات 53-74. 
National-ISC15.  حسن فتح‌زاده
قضيه اول ناتماميت گودل و ضدواقع‌گرايي در فيزيک
Gödel's First Incompleteness Theorem and Anti-realism in Physics
شناخت شماره 70 (1393صفحات 243-259. 
National-ISC14.  اصغر محمدي، سحر کاوندي، حسن فتح‌زاده
نقد روايت سوئينبرن از برهان غايت‌شناختي
Critique of Swinburne’s Reading of the Teleological Argument
پژوهش‌هاي علم و دين دوره 5 شماره 1 (1393صفحات 67-90. 
National-ISC13.  حسن فتح‌زاده
اخلاق در پديده‌شناسي هوسرل
Ethics in Husserl's Phenomenology
پژوهش‌هاي فلسفي دوره 7 شماره 13 (1392صفحات 147-171. 
National12.  حسن فتح‌زاده
توليدِ مصرف
The Production of Consumption
تاملات فلسفي دوره 3 شماره 9 (1392صفحات 83-98. 
National-ISC11.  حسن فتح‌زاده
تفاوط
Differance
فلسفه  دانشگاه تهران، شماره 1، سال 40، بهار و تابستان 1391  
National-ISC10.  حسن فتح‌زاده
دريدا و گفتمان علوم انساني
Derrida and the Discourse of the Human Sciences
شناخت  دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 65، پاييز و زمستان 1390 
National-ISC9.  حسن فتح‌زاده
اگو از ديدگاه لکان و هوسرل
Ego in Lacans and Hussels Point of View
متافيزيک  دانشگاه اصفهان، دوره 1، شماره 3، پاييز و زمستان 1388 
National-ISC8.  حسن فتح‌زاده
تقابل من-ديگري: معضل اخلاق
Opposition of Ego-Other: Aporia of Ethics
پژوهش‌هاي فلسفي  دانشگاه تبريز، شماره 9، سال 5، پاييز و زمستان 1390 
National7.  حسن فتح‌زاده
دريدا و واسازي استعاره
Derrida and Deconstructing Metaphor
فلسفه  دانشگاه تهران، شماره 1، سال 39، بهار و تابستان 1390 
National-ISC6.  حسن فتح‌زاده
در باب رياضيات و واقعيت
On Mathematics and Reality
پژوهش‌هاي فلسفي  دانشگاه تبريز، شماره 219، سال 53، پاييز و زمستان 1389 
National-ISC5.  حسن فتح‌زاده
هوسرل-دريدا: جدال بر سر زبان
Husserl-Derrida: Dispute over Language
متافيزيک  دانشگاه اصفهان، دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1389 
National4.  حسن فتح‌زاده
نظريه صدق در پديده‌شناسي هوسرل
Theory of Truth in Husserls Phenomenology
نقد و نظر  شماره 57، بهار 1389 
National3.  حسن فتح‌زاده (ترجمه)‏
آيا هنوز درباره واقعيت و صدق چيزي براي گفتن هست؟ (هيلاري پاتنم)‏
Is There Still Anything to Say About Reality and Truth?
تاملات فلسفي  شماره 3، پاييز 1388 
National2.  حسن فتح‌زاده
آشنايي با رويکرد پديده‌شناختي
Introduction to Phenomenological Attitude
کتاب ماه فلسفه  شماره 29، بهمن 1388 
National-ISC1.  حسن فتح‌زاده
ديدگاه هوسرل در باب علم
Husserl on Science
شناخت  دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 59، پاييز و زمستان 1387