خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28231   بروزرسانی: 21-12-1402

Hassan Fatzade
حسن فتح زاده
دانشیار

پست الکترونيکی
hfatzade[at]znu.ac.ir      hfatzade[at]gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/fatzade-hassan

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4112

فکس
   +98 (0) 24 3228 -3201

آدرس 
زنجان - بلوار دانشگاه - دانشگاه زنجان - دانشکده علوم انسانی - گروه فلسفه - کدپستي: 38791-45371

 

هزار باده ناخورده در رگ تاک است...