خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24280   بروزرسانی: 22-02-1401

Hassan Fatzade

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه شهید بهشتی, ایران, فلسفه - گرایش جدید و معاصر غرب , 1387-1381
عنوان رساله : «حقیقت» در پدیده شناسی هوسرل
زمینه رساله : پدیده شناسی
استاد راهنما : دکتر عبدالکریم رشیدیان

کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی شریف, ایران, فلسفه علم , 1381-1379
عنوان پایان نامه : ضرورت از دیدگاه کریپکی
زمینه پایان نامه : فلسفه منطق
استاد راهنما : دكتر محمد اردشیر

کارشناسی : دانشگاه صنعتی شریف, ایران, ریاضی محض , 1379-1374