خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:10072   بروزرسانی: 19-07-1396

Mohammad Hossein Yamani

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  F. tarciT. Schillingمحمد حسین یمانیM. Oettel 2
Solid phase properties and crystallization in simple model systems
خواص فاز جامد و تبلور در سیستم های ساده
European Physical Journal-Special Topics Issue 223 (2014-02-28PP. 421-438 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  محمد حسین یمانیM. Oettel 2
Stable and metastable hard-sphere crystals in fundamental measure theory
کریستال های کره های سخت پایدار و شبه پایدار در fundamental measure theory
Physical Review E Issue 88 (2013-08-02PP. 022301-1-022301-9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  Debabrata DebAlexander Winklerمحمد حسین یمانیM. Oettel 2Peter VirnauKurt Binder
Hard sphere fluids at a soft repulsive wall: A comparative study using Monte Carlo and density functional methods
مایعات کره های سخت در حضور دیواره نرم با نیروی دافعه: مقایسه شبیه سازی مونته کارلو با روش های تابعی چگالی
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Issue 134 (2011-05-02PP. 214706-1-214706-9 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 7. محمد حسین یمانیM. Oettel 2
بلورهای کره های سخت و فصل مشترکشان در تئوری تابعی چگالی وابسته به زمان
Dynamic density functional theory of hard sphere crystals and interfaces
DPG Spring Meeting of the Condensed Matter انجمن فیزیک آلمان, Germany, 2014-03-30 - 2014-04-04
بین‌المللی 6. محمد حسین یمانیM. Oettel 2
انرژی آزاد فازهای fcc، hcp و bcc در بلورهای کره های سخت
Free energies of fcc, hcp, and bcc phases of hard sphere crystals
DPG Spring Meeting of the Condensed Matter انجمن فیزیک آلمان, Germany, 2013-03-10 - 2013-03-15
بین‌المللی 5. مصطفی مرتضوی فردمحمد حسین یمانیM. Oettel 2
انرژی آزاد و چگالی تهی جاهای گرمایی در جامدات تنگ پکیده
Free energy and concentration of thermal vacancies in closed-packing solids
DPG Spring Meeting of the Condensed Matter انجمن فیزیک آلمان, Germany, 2013-03-10 - 2013-03-15
بین‌المللی 4. محمد حسین یمانیM. Oettel 2
خواص کریستال های پایدار و نیمه پایدار در سیستم های کره های سخت
Properties of stable and metastable crystals in the Hard Sphere Systems
-- انجمن تحقیقات مواد سنگاپور, Singapore, 2012-10-15 - 2012-10-19
بین‌المللی 3. محمد حسین یمانیM. Oettel 2
خواص بلورهای پایدار و شبه پایدار و فصل مشترکشان در سیستم کره های سخت
Properties of stable and metastable crystals and interfaces in the hard sphere system
DPG Spring Meeting of the Condensed Matter انجمن فیزیک آلمان, Germany, 2012-03-25 - 2012-03-30
بین‌المللی 2. محمد حسین یمانیM. Oettel 2
خواص بلورهای پایدار و شبه پایدار و فصل مشترکشان در سیستم کره های سخت
Properties of stable and metastable crystals and interfaces in the hard sphere system
Liguid matter conference دانشگاه وین, Austria, 2011-09-06 - 2011-09-10
بین‌المللی 1. Hartel Andreas ,M. Oettel 2محمد حسین یمانیSandomirski Kirill ,Egelhaaf Stefan U. ,lowen Hartmut
فصل مشترک بلور و مایع در سیستم کره های سخت
The crystal-fluid interface in a hard sphere system
Liguid matter conference دانشگاه وین, Austria, 2011-09-06 - 2011-09-10