خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:9794   بروزرسانی: 19-07-1396

Mohammad Hossein Yamani
محمد حسین یمانی
استادیار

پست الکترونيکی
yamani[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/hyamani

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2638

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه فیزیک، کدپستی 38791-45371

 

برای اطلاعات بیشتر به صفحه مواد نرم و بیوفیزیک محاسباتی مراجعه نمایید.