خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:38082   بروزرسانی: 23-11-1394

Mohammad Ali Kamyabi

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
75.  محمدعلی کامیابیلیلا شریفی خانقشلاقیسلما جدلی
Efficient methanol electrooxidation on activated pencil graphite electrode modified with PtCu catalyst
الکترواکسیایش کارامد متانول بر روی الکترود گرافیت مدادی فعال اصلاح شده با کاتالیزور PtCu
JOURNAL OF APPLIED ELECTROCHEMISTRY Issue 1 (2022-12-20PP. 12-19 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
74.  محمدعلی کامیابیسلما جدلیلیلا شریفی خانقشلاقیمیرکریم هاشمی هریس
A high-performance Pt-based catalyst for the methanol oxidation reaction: effect of electrodeposition mode and cocatalyst on electrocatalytic activity
یک کاتالیزور مبتنی بر پلاتین با کارایی بالا برای اکسایش متانول: اثر حالت الکتروترسیب و کوکاتالیست بر فعالیت الکتروکاتالیستی
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY Issue 3 (2022-12-14PP. 1-7 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
73.  محمدعلی کامیابیسلما جدلیطاهر علیزاده
Ethanol Electrooxidation on Nickel Foam Arrayed with Templated PdSn; From Catalyst Fabrication to Electrooxidation Dominance Route
الکترواکسایش اتانول روی فوم نیکل آرایه شده با PdSn قالبی. از ساخت کاتالیست تا مسیر اصلی الکترواکسایش
ChemElectroChem شماره 1 (1401/09/22صفحات 1-9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
72.  سلما جدلیمحمدعلی کامیابیطاهر علیزاده
The supported forest-like structure of PtSn as an effective deterrent for acetaldehyde formation during the electrocatalytic oxidation of ethanol
ساختار جنگل مانند پشتیبانی شده PtSn به عنوان یک بازدارنده موثر برای تشکیل استالدئید در طی اکسایش الکتروکاتالیستی اتانول
FUEL Issue 325 (2022-10-01PP. 124780-124792 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
71.  جواد عزیزیمحمدعلی کامیابی
Pulse-electrodeposition of PtNi nanoparticles on a novel substrate of multi-walled carbonnanotubes/poly(eriochrome blue-black B) as an active and durable catalyst for theelectrocatalytic oxidation of methanol
ترسیب الکتروشیمیایی پالس نانوذرات PtNi بر روی یک بستر جدید از نانولوله های کربنی چند دیواره/پلی (اریوکروم آبی-سیاه B) به عنوان یک کاتالیزور فعال و بادوام برای اکسایش الکتروکاتالیزوری متانول
JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY Issue 920 (2022-09-01PP. 116642-116652 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
70.  محمدعلی کامیابیمحسن محرم نژاد
A novel cathodic electrochemiluminescent sensor based on CuS/carbon quantum dots/g-C3N4 nanosheets and boron nitride quantum dots for the sensitive detection of organophosphate pesticide
یک حسگر کاتدی الکتروشیمیایی جدید مبتنی بر نانوصفحات CuS/کربن نقاط کوانتومی/g-C3N4 و نقاط کوانتومی نیترید بور برای تشخیص حساس آفت‌کش‌های ارگانوفسفره
MICROCHEMICAL JOURNAL Issue 179 (2022-08-01PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
69.  زهرا علیپوربهزاد حقیقیمحمدعلی کامیابی
A novel electrochemiluminesence sensor based on silver prussian blue analogue/carboxylated sulfur-doped graphitic carbon nitride nanocomposite for determination of lamotrigine
یک حسگر الکتروشیمیایی جدید بر اساس نانوکامپوزیت نیترید کربن گرافیتی دوپ شده با گوگرد کربوکسیله نقره‌ای آنالوگ آبی پروس برای تعیین لاموتریژین
ELECTROANALYSIS Issue 26 (2022-04-25PP. 1-27 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
68.  محمدعلی کامیابیمحسن محرم نژادنسیم حجاری
Facile microwave route for the synthesis of CuS/CQDs/g-C3N4NS as a novel promising cathodic electrochemiluminescence detection of imidacloprid
سنتز مایکروویو آسان CuS/CQDs/g-C3N4NS به‌عنوان یک تشخیص نورتابی الکتروشیمیایی کاتدی نویدبخش ایمیداکلوپرید
JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY Issue 26 (2022-04-06PP. 1259-1270 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
67.  محمدعلی کامیابیمحسن محرم نژاد
Single-step microwave synthesis of a novel ternary nanocomposite as an efficient luminophore and boron nitride quantum dots as a new coreactant for a cathodic ECL monitoring of chlorpyrifos†
سنتز مایکروویو تک مرحله ای یک نانوکامپوزیت سه تایی جدید به عنوان یک لومینوفور کارآمد و نقاط کوانتومی بور نیترید به عنوان یک هسته فعال جدید برای اندازه گیری ECL کاتدی کلرپیریفوس
Analytical Methods Issue 7 (2022-04-04PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
66.  اعظم باقرزاده جیرهندهطاهر علیزادهمحمدعلی کامیابی
Application of sulfur‑doped graphitic carbon nitride (S‑g‑C3N4) nanosheet as a mercury ion recognition element for the fabrication of an all‑solid‑state potentiometric Hg2+ sensor
استفاده از نانو ورق نیترید کربن گرافیتی دوپ شده با گوگرد (S-g-C3N4) به عنوان یک عنصر تشخیص یون جیوه برای ساخت حسگر پتانسیومتری Hg2+ تمام حالت جامد
International Journal of Environmental Science and Technology Issue 1 (2022-01-30PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
65.  محمدعلی کامیابیسلما جدلی
Rational design of PdCu nanoparticles supported on a templated Ni foam: The cooperation effect of morphology and composition for electrocatalytic oxidation of ethanol
طراحی منطقی نانوذرات PdCu قرار گرفته روی فوم نیکل قالب دار: اثر همکاری مورفولوژی و ترکیب برای اکسایش الکتروکاتالیزوری اتانول
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY Issue 46 (2021-11-16PP. 39387-1-39403-17 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
64.  بابک پاشایی دوشتورهاشم شهروس وندمحسن محرم نژادمحمدعلی کامیابیحامد بخشیMelanie Pilkington,محمد خاجا نظیرالدین
Two in One: A Dinuclear Ru(II) Complex for Deep-Red Light-Emitting Electrochemical Cells and as an Electrochemiluminescence Probe for Organophosphorus Pesticides
دو تا در یکی: کمپلکس دو هسته ای Ru(II) برای نشر نور قرمز سلول های الکتروشیمیایی و به عنوان یک کاوشگر الکتروکمی لومینسانس برای آفت کش های ارگانوفسفر
INORGANIC CHEMISTRY Issue 1 (2021-11-03PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
63.  محمدعلی کامیابیمحسن محرم نژاد
A promising electrochemiluminescence herbicide sensor based on ternary nanocomposite and boron nitride quantum dots for trace analysis of tribenuron-methyl in environmental samples
یک حسگر علف‌کش الکتروشیمیایی امیدبخش مبتنی بر نانوکامپوزیت سه تایی و نقاط کوانتومی نیترید بور برای اندازه گیری مقادیر کم تری‌بنورون-متیل در نمونه‌های محیطی
MICROCHEMICAL JOURNAL Issue 168 (2021-09-15PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
62.  محمدعلی کامیابیداود کاظمیرحمان بیکسفاطمه سلیمانی بنوتی
Investigation of the Hg(II) biosorption from wastewater by using garlic plant and differential pulse voltammetry
بررسی جذب زیستی جیوه (II) از آب آلوده با استفاده از گیاه سیر و ولتامتری پالس تفاضلی
ANALYTICAL BIOCHEMISTRY Issue 627 (2021-08-15PP. 1-6 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
61.  محمدعلی کامیابینسیم حجاریمحسن محرم نژاد
A promising sensitive electrochemiluminescence hydrogen peroxide sensor based on incorporated CuO nanostructures on 3-D Ni foam
حسگر الکتروشیمیایی حساس و امیدبخش پراکسید هیدروژن مبتنی بر نانوساختارهای CuO ترکیب شده بر روی فوم نیکل سه بعدی
CHEMICAL PAPERS Issue 75 (2021-06-07PP. 5387-5401 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
60.  محمدعلی کامیابیمحسن محرم نژاد
A new promising electrochemiluminescence probe based on ruthenium nanobeads/silver nanoparticles/graphene oxide modified electrode for ultra-trace analysis of bisphenol A
یک حسگر نویدبخش الکتروشیمیایی جدید مبتنی بر نانوذرات روتنیوم / نانوذرات نقره بر روی الکترود اصلاح شده با اکسید گرافن برای اندازه گیری فوق العاده بیسفنول A
JOURNAL OF APPLIED ELECTROCHEMISTRY Issue 51 (2021-06-03PP. 1371-1385 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
59.  محمدعلی کامیابیمحسن محرم نژاد
An ultra-sensitive electrochemiluminescence probe based on ternary nanocomposite and boron nitride quantum dots for detection of diazinon
یک حسگر نورتابی الکتروشیمیایی فوق العاده حساس بر اساس سه جز نقاط کوانتومی نانوکامپوزیت و نیترید بور برای تشخیص دیازینون
MICROCHIMICA ACTA Issue 188 (2021-03-12PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
58.  محمدعلی کامیابیمحسن محرم نژاد
An enzyme-free electrochemiluminescence sensing probe based on ternary nanocomposite for ultrasensitive determination of chlorpyrifos
یک حسگر نورتابی الکتروشیمیایی فاقد آنزیم بر اساس نانوکامپوزیت سه جزیی برای تعیین فوق حساس کلرپیریفوس
FOOD CHEMISTRY Issue 351 (2021-03-08PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
57.  محمدعلی کامیابیمحسن محرم نژادنسیم حجاری
Silica Template as a Morphology-Controlling Factor for Attachment of CuO Nanoparticles on 3D-Ni-Foam as a New Enzyme-Free Electrochemiluminescence Probe for Glucose Detection
الگو سیلیس به عنوان یک عامل کنترل کننده ریخت شناسی برای اتصال نانوذرات CuO بر روی فوم نیکلی به عنوان یک الکترود نورتابی الکتروشیمیایی جدید بدون آنزیم برای اندازه گیری گلوکز
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY Issue 168 (2021-02-26PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
56.  محمدعلی کامیابیمحسن محرم نژاد
A highly sensitive ECL platform based on GOD and NiO nanoparticle decorated nickel foam for determination of glucose in serum samples
یک سیستم بسیار حساس ECL مبتنی بر GOD و ذرات نانو NiO تزئین شده فوم نیکل برای تعیین گلوکز در نمونه های سرم
Analytical Methods Issue 12 (2021-02-15PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
55.  محمدعلی کامیابیمیرکریم هاشمی هریسسلما جدلی
Easy approach for decorating of poly 4-aminithiophenol with Pd nanoparticles: an efficient electrocatalyst for ethanol oxidation in alkaline media
روشی آسان برای تزئین پلی 4-آمینی تیوفنل با نانوذرات Pd: یک الکتروکاتالیست کارآمد برای اکسایش اتانول در محیط های قلیایی
JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY Issue 25 (2021-01-28PP. 1283-1292 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
54.  محمدعلی کامیابیزهرا علیپورمحسن محرم نژاد
An enzyme-free electrochemiluminescence insulin probe based on the regular attachment of ZnO nanoparticles on a 3-D nickel foam and H2O2 as an efficient co-reactant†
حسگر نورتابی بدون آنزیم انسولین بر اساس اتصال منظم نانو ذرات ZnO روی فوم نیکلی 3D و H2O2 به عنوان یک هم واکنش دهنده کارآمد
Analytical Methods Issue 13 (2020-12-21PP. 1003-1012 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
53.  سلما جدلیمحمدعلی کامیابیJosé Solla -GullónEnrique Herrero
Effect of Pd on the Electrocatalytic Activity of Pt towards Oxi-dation of Ethanol in Alkaline Solutions
اثر Pd در فعالیت الکتروکاتالیستی Pt نسبت به اکسیداسیون اتانول در محلولهای قلیایی
Applied Sciences-Basel شماره 11 (1399/09/25صفحات 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
52.  محمدعلی کامیابیکژال ابراهیمی قراتپهمحسن محرم نژاد
Silica template as a morphology‑controlling agent for deposition of platinum nanostructure on 3D‑Ni‑foam and its superior electrocatalytic performance towards methanol oxidation
قالب سیلیس به عنوان یک عامل کنترل کننده مورفولوژی برای رسوب نانوساختار پلاتین بر روی فوم 3D ‑ Ni و برتری عملکرد الکتروکاتالیستی آن نسبت به اکسیداسیون متانول
JOURNAL OF POROUS MATERIALS Issue 1 (2020-10-21PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
51.  محمدعلی کامیابیزهرا علیپورمحسن محرم نژاد
Amplified cathodic electrochemiluminescence of luminol based on zinc oxide nanoparticle modified Ni-foam electrode for ultrasensitive detection of amoxicillin
الکتروشیمیلومینس کاتدی تقویت شده بر پایه لومینول روی الکترود نانو ذرات اکسید روی اصلاح شده برای تشخیص بسیار حساس آموکسی سیلین
JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY Issue 1 (2020-08-22PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
50.  محمدعلی کامیابیفرزانه امیرخانیرحمن بیکسفاطمه سلیمانی بنوتی
Experimental and density functional theory study of oxygen reduction reaction at liquid-liquid interface by oxidovanadium(IV)-4-methyl salophen complex
مطالعه تجربی و تئوری تابعی چگالی واکنش کاهش اکسیژن در حد واسط مایع-مایع توسط کمپلکس اکسیدووانادیم -4-متیل سالوفن
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE Issue 1228 (2020-07-29PP. 129693-129702 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
49.  محمدعلی کامیابیفاطمه سلیمانی بنوتیلیلا طاهریاحمد مرسلیحسن حسینی منفرد
Electrocatalytic reduction of Molecular Oxygen with a Copper (II) Coordination Polymer
کاهش الکتروکاتالیستی اکسیژن مولکولی با یک پلیمر کئوردیناسیونی مس (II)
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY Issue 1 (2020-07-22PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
48.  محمدعلی کامیابیمحسن محرم نژاد
An ultra-sensitive electrochemiluminescence platform based on ZnONPs/Ni-foam and K2S2O8 for detection of chlorpyrifos
یک حسگر الکترولومینسانس فوق العاده حساس بر پایه ZnONPs / Ni-foam و K2S2O8 برای تشخیص کلرپیریفوس
JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY Issue 865 (2020-07-20PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
47.  محمدعلی کامیابیسلما جدلی
A sponge like Pd arrays on Ni foam substrate: Highly active non-platinum electrocatalyst for methanol oxidation in alkaline media
یک آرایه اسفنجی مانند Pd روی بستر فوم نیکل: غیر پلاتین بسیار فعال الکتروکاتالیست برای اکسیداسیون متانول در محیط های قلیایی
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS Issue 257 (2020-06-25PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
46.  محمدعلی کامیابیفریبا علیرضاییفاطمه سلیمانی بنوتیرحمان بیکس Siczek MiloszTadeusz Lis
Efficient Reduction of Dioxygen with Ferrocene Catalyzed by Thiocarbohydrazone Tetranuclear Cobalt(III) Coordination Compound
کاهش کارآمد دی اکسیژن با فروسن کاتالیز شده توسط یک ترکیب کمپلکس چهار هسته ای تیوکاربوهیدرازین کبالت(III)
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY Issue 1 (2020-06-22PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
45.  بهمن فرجمندمحمدعلی کامیابیفاطمه یعقوبی سرخنیحسن شایانی جمحامد بهرامی
Combination of micro liquid-liquid extraction with differential pulse voltammetry for determination of TBHQ in edible oil samples by preanodized glassy carbon electrode
ترکیب روش استخراج مایع-مایع میکرو با ولتامتری پالس تفاضلی جهت اندازه گیری TBHQ در نمونه های روغن خوراکی به کمک الکترود کربن شیشه ای پیش آنودیزه شده
JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY Issue 861 (2020-03-15PP. 113966-1-113972-7 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
44.  محمدعلی کامیابیفاطمه سلیمانی بنوتیفریبا علیرضاییرحمن بیکسنادر نوشیران زادهمرضیه السادات امامیS. Krawczyk martaTadeusz Lis
Electrocatalytic properties of a dinuclear cobalt(III) coordination compound in molecular oxygen reduction reaction
خواص الکتروکاتالیستی کمپلکس دو هسته ای کبالت (III)
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY Issue e (2020-01-30PP. 5214-5225 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
43.  محمدعلی کامیابیمحسن محرم نژاد
Nickel foam decorated with ZnO nanocrystals using mesoporous silica templates for ultrasensitive electrogenerated chemiluminescence determination of diazinon
تعیین فوق العاده حساس دیازینون از طریق الکترولومینسانس شیمیایی با فوم نیکلی تزیین شده با نانو کریستالهای ZnO با استفاده از قالبهای مزوپور سیلیس
MICROCHEMICAL JOURNAL Issue 154 (2019-12-01PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
42.  محمدعلی کامیابیمحسن محرم نژاد
Highly Sensitive Electrochemiluminescent Insecticide Sensor Based on ZnO Nanocrystals Anchored Nickel Foam for Determination of Imidacloprid in Real Samples
حسگر الکتروشیمیایی بسیار حساس مبتنی بر نانوکریستالهای ZnO روی فوم نیکلی برای تعیین حشره کش امیداکلروپرید در نمونه های حقیقی
ELECTROANALYSIS Issue 31 (2019-11-22PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
41.  محمدعلی کامیابیعزت اله تدین نصرت ابادسلما جدلی
A Pt-polymer nanocomposite as the excellent electro-catalyst: Synthesis, characterization, and electrochemical behavior towards methanol oxidation in the alkaline media
نانو کامپوزیت Pt-پلیمر به عنوان الکترو کاتالیزور عالی: سنتز ، خصوصیات و رفتار الکتروشیمیایی نسبت به اکسیداسیون متانول در محیط های قلیایی
SYNTHETIC METALS Issue 255 (2019-10-23PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
WOS-Emerging sources Citation Indexes
40.  مهدی عرفانی زندGanesh Narayananفاطمه آقا بزرگیبهزاد فرجی دیزاجیعلی آقائیمحمدعلی کامیابیChanaka M . NavarathnaTodd E. Mlsna
Structure, chemistry and physicochemistry of lignin for material functionalization
ساختار ، شیمی و فیزیکوشیمی لیگنین برای مواد عملکردی
SN APPLIED SCIENCES Issue 1 (2019-09-23PP. 1-19 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
39.  علی آقاییمهدی عرفانی جازیTodd Mlsnaمحمدعلی کامیابی
A novel method for the preconcentration and determination of ampicillin using electromembrane microextraction followed by high‐performance liquid chromatography
یک روش جدید برای پیش تغلیظ و تعیین آمپی سیلین با استفاده از میکرو استخراج الکتروغشایی و به دنبال آن کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE Issue 42 (2019-08-23PP. 1-20 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
38.  محمدعلی کامیابیکژال ابراهیمی قراتپهسلما جدلیمحسن محرم نژاد
Decorating the carbon felt electrode with polymeric platinize nanocomposite: characterization and electrocatalytic activity towards methanol oxidation reaction
تزئین الکترود نمدی کربن با نانوکامپوزیت پلیمری پلاتین دار شده: خصوصیات و فعالیت الکتروکاتالیستی نسبت به واکنش اکسیداسیون متانول
JOURNAL OF CHEMICAL SCIENCES Issue 61 (2019-08-06PP. 2-9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
37.  محمدعلی کامیابیهدی محمدیانسلما جدلیمحسن محرم نژاد
Hydrothermal Syntheses of NiO−GO Nanocomposite on 3D Nickel Foam as a Support for Pt Nanoparticles and its Superior Electrocatalytic Activity towards Methanol Oxidation
سنتز حرارتی نانوکامپوزیت NiO − GO در فوم نیکل 3D به عنوان پشتیبان نانوذرات Pt و فعالیت الکتروکاتالیستی برتر آن نسبت به اکسیداسیون متانول
ELECTROANALYSIS Issue ۳۱ (2019-07-23PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
36.  محمدعلی کامیابیسارا نیازیزهره عسگری
Electrochemical insulin sensor based on complex tris(1-10, phenanthroline) cobalt (II) and multiwall carbon nanotubes modified glassy carbon electrode
حسگر الکتروشیمیایی انسولین با به کارگیری الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله های کربن و کمپلکس تریس(10-1 فنانترولین)کبالت(II)
شیمی کاربردی - دانشگاه سمنان شماره (DOI): 10.22075/CHEM.2018.1084 (1398/04/01صفحات 223-237 

35.  محمدعلی کامیابیسعیده رشوند
Electrocatalytic Oxidation of Methanol at the Modified Glassy Carbon Electrode with Carbon Nanotubes, poly(4-methyl ortho phenylenediamine) Film and Nano-Particles of Copper Oxide for fuel cell
اکسیداسیون الکتروکاتالیتیکی متانول روی الکترود کربن شیشه ای اصالح شده با نانولوله های کربن، فیلم پلی 4-متیل اورتو فنیلن دی آمین و نانوذرات اکسید مس جهت سل سوختی
شیمی کاربردی - دانشگاه سمنان شماره 44 (1396/07/30صفحات 9-21 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
34.  محمدعلی کامیابیفاطمه سلیمانی بنوتیزکوی سعید
Determination of Stability Constants of Cadmium(II) Complexes with Diallyl Disulfide, Dimethyl Disulfide and Diallyl Sulfide Using Differential Pulse Voltammetry
تعیین ثابت های پایداری کمپلکس های کادمیم با دی الیل دی سولفید، دی متیل دی سولفید و دی الیل سولفید با استفاده از ولتامتری پالس تفاضلی
RUSSIAN JOURNAL OF ELECTROCHEMISTRY Issue 11 (2017-09-21PP. 1219-1225 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
33.  محمدعلی کامیابینسیم حجارینفیسه باباییمحسن محرم نژادYAHIRO Hidenori
Silica template electrodeposition of copper oxide nanostructures on Ni foam as an ultrasensitive non-enzymatic glucose sensor
الکترونشست قالب سیلیکایی نانوساختارهای مس اکسید روی فوم نیکلی بعنوان یک حسگر غیر آنزیمی فوق حساس گلوگز
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers Issue 81 (2017-08-23PP. 21-30 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
32.  محمدعلی کامیابینسیم حجاری
Templated electrodeposition of vertically aligned copper oxide nanowire arrays on 3D Ni foam substrates for determination of glucosamine in pharmaceutical caplet samples
ته نشست قالبی الکتریکی نانوسیم های مس اکسید روی ساختار سه بعدی نیکل فوم جهت اندازه گیری گلوکزآمین در نمونه های دارویی
Analytical Methods Issue 9 (2017-04-30PP. 2845-2852 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
31.  محمدعلی کامیابیفاطمه سلیمانی بنوتیرحمن بیکسحسن حسینی منفرد
Oxygen reduction catalyzed by a Carbohydrazone based compound at liquid/liquid interfaces
احیائ اکسیژن در حد واسط مایع/مایع بر اساس ترکیب کاربوهیدرازون
JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY Issue 794 (2017-03-21PP. 235-243 
  علمی-پژوهشی
Scopus
30.  محمدعلی کامیابیامید نریمانیحسن حسینی منفرد
Electrocatalytic Oxidation of Nitrite Using Glassy Carbon Electrode Modified with Carbon Nanotube and Terpyridine Manganese (II) Complex
اکسایش الکتروکاتالیستی نیتریت با استفاده از الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله کربنی و کمپلکس ترپیریدین منگنز(II)
SENSOR LETTERS Issue 15 (2017-03-01PP. 211-218 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
29.  محمدعلی کامیابیفاطمه سلیمانی بنوتیزکوی سعید
Voltammetric Study of Cd2+ Complexation with some
مطالعه ولتامتری کمپلکس Cd2+ با بعضی از ترکیبات سیر
Journal of Applied Chemical Research - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج Issue 11 (2017-01-20PP. 71-80 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
28.  محمدعلی کامیابیعلی آقائی
A simple and selective approach for determination of trace Hg(II) using electromembrane extraction followed by graphite furnace atomic absorption spectrometry
یک روش ساده و انتخابی برای تعیین مقادیر خیلی کم Hg(II) با استفاده از استخراج الکتروغشایی و اسپکتروسکوپی جذب اتمی کوره گرافیتی
SPECTROCHIMICA ACTA PART B-ATOMIC SPECTROSCOPY Issue 128 (2017-01-04PP. 17-21 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
27.  فاطمه سلیمانی بنوتیمحمدعلی کامیابینعمت ا000 ارشدی
Theoretical study of the mechanism of an interfacial oxygen reduction reaction in the presence of a hydrazone ligand, its cobalt (II) complex and their conjugate acids as catalyst
مطالعه تئوری واکنش کاهش اکسیژن سطحی در حضور لیگاند هیدرازون، کمپلکس کبالت آن و اسیدهای مزدوج آن بعنوان کاتالیست
Computational and Theoretical Chemistry Issue 1092 (2016-09-05PP. 47-51 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
26.  محمدعلی کامیابیصدیقه شریفی راد
Glucose biosensorusing covalently immobilised glucose-oxidase on a poly(4-aminothiophenol)/multiwall carbon nanotubes modified glassy carbon electrode
تهیه حسگر زیستی گلوکز با به کارگیری الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله های کربن و پلیمر 4-آمینوتیوفنول
پژوهش های کاربردی در شیمی (Jarc) شماره 2 (1395/06/01صفحات 63-72 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
25.  محمدعلی کامیابینسیم حجاری
Preparation of mesoporous silica templated metal nanostructure on Ni foam substrate and its application for the determination of hydrogen peroxide
تهیه نانوساختار فلزی قالب گیری میان حفره سیلیکایی روی سطح فوم نیکلی و کاربرد آن برای تعیین پراکسید هیدروژن
JOURNAL OF APPLIED ELECTROCHEMISTRY Issue 46 (2016-06-19PP. 951-962 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
24.  محمدعلی کامیابیعلی آقائی
Electromembrane extraction and anodic stripping voltammetric determination of mercury(II) using a glassy carbon electrode modified with gold nanoparticles
استخراج الکترو غشایی کوپل شده با ولتامتری عریان سازی آندی جهت تعیین جیوه (II) با استفاده از الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانوذرات طلا
MICROCHIMICA ACTA Issue 183 (2016-06-09PP. 2411-2419 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
23.  محمدعلی کامیابیعلی آقائی
Electromembrane extraction coupled to square wave anodic stripping voltammetry for selective preconcentration and determination of trace levels of As(III) in water samples
استخراج الکترو غشایی کوپل شده با ولتامتری عریان سازی آندی جهت تغلیظ انتخابی و تعیین مقادیر ناچیز As(III) در آب
ELECTROCHIMICA ACTA Issue 206 (2016-05-22PP. 192-198 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
22.  محمدعلی کامیابیعلی آقائی
Electromembrane extraction and spectrophotometric determination of As(V) in water samples
استخراج الکتروغشایی و تعیین اسپکتروفتومتری (As(V در نمونه های آبی
FOOD CHEMISTRY Issue 212 (2016-04-20PP. 65-71 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
21.  محمدعلی کامیابینسیم حجاری
Low Potential and Non-Enzymatic Hydrogen Peroxide Sensor Based on Copper Oxide Nanoparticle on Activated Pencil Graphite Electrode
حسگر پراکسید هیدروژن غیرآنزیمی و پتانسیل پایین بر اساس نانوذرات اکسید مس روی الکترود گرافیت مداد فعال شده
JOURNAL OF THE BRAZILIAN CHEMICAL SOCIETY Issue 1 (2016-01-30PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
Scopus
20.  محمدعلی کامیابیهادی کاهه
A High Selective and Simple Electoanalytical Method for Simultaneous Determination of Dopamine, Ascorbic Acid and Uric Acid
یک روش الکتروشیمی ساده و با انتخابگری بالا برای اندازه گیری همزمان دوپامین، اسکوربیک و اسید اوریک
SENSOR LETTERS Issue 14 (2016-01-05PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
19.  محمدعلی کامیابیفاطمه سلیمانی بنوتیزکوی سعید
Voltammetric determination of stability constants of lead complexes with diallyl disulfide, dimethyl disulfide, and diallyl sulfide
تعیین ثابت های پایداری کمپلکس های سرب با دی آلیل سولفید، دی متیل دی سولفید و دی آلیل سولفید
CHINESE CHEMICAL LETTERS Issue 27 (2015-09-06PP. 71-76 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
18.  محمدعلی کامیابیفاطمه سلیمانی بنوتیرحمان بیکسحسن حسینی منفردنعمت ا000 ارشدیMilosz SiczekTadeusz Lis
Molecular oxygen reduction catalyzed by a highly oxidative resistant complex of cobalt–hydrazone at the liquid/liquid interface
احیای اکسیژن مولکولی کاتالیز شده در سطح مایع/مایع بوسیله یک کمپلکس خیلی مقاوم نسبت به اکسید شدن کبالت-هیدرازن
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS Issue 17 (2015-09-06PP. 32161-32172 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
17.  محمدعلی کامیابینجیبه رحمانیان
An electrochemical sensing method for the determination of levodopa using a poly(4-methylortho- phenylenediamine)/MWNT modified GC electrode†
یک روش الکتروشیمیایی برای اندازه گیری لوودوپا با استفاده از الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با پلی (4-متیل ارتو فنیلن دی آمین) / MWNT
Analytical Methods Issue 7 (2015-01-01PP. 1339-1348 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
16.  هاشم شهروس وندشیوا رضایی کلجعزالدین مهاجرانیمحمودی مالکمحمدعلی کامیابیشهره بانو نصیری
Key role of ancillary ligands in imparting blue shift in electroluminescence wavelength in ruthenium polypyridyl light-emitting diodes
نقش کلیدی لیگاندهای جانبی در ایجاد شیفت آبی درطول موج الکترولومینسنس دیود های مورگسیل پلی پیریدینی روتنیم
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY Issue 38 (2014-10-24PP. 5312-5323 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
15.  محمدعلی کامیابینسیم حجاریTurner Anthony P.FTiwari Ashutosh
A high-performance glucose biosensor using covalently immobilised glucose oxidase on a poly(2,6-diaminopyridine) /carbon nanotube electrode
یک حسگر زیستی گلوکز با کارایی بالا با استفاده از اتصال کووالانسی گلوکز اکسیداز روی الکترود پلی (2و6-دی امینوپیریدین)/کربن نانوتیوب
TALANTA Issue 116 (2013-11-15PP. 801-808 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
14.  محمدعلی کامیابیمحمدعلی شفیعی
Electrocatalytic oxidation of dopamine,ascorbic acid and uric acid at poly-2,6-diamino pyridine on the surface of carbon nanotubes/GC electrodes
-
JOURNAL OF THE BRAZILIAN CHEMICAL SOCIETY (2012-03-15PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  محمدعلی کامیابیامید نریمانیحسن حسینی منفرد
Electroless deposition of bis(4-(4-pyridyl)-2,2:6,2-terpyridine)iron(II) thiocyanate complex onto carbon nanotubes modified glassy carbon electrode : application to simultaneous determination of ascorbic acid , dopamine and uric acid
-
JOURNAL OF THE BRAZILIAN CHEMICAL SOCIETY Issue 3 (2011-03-15PP. 468-477 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  محمدعلی کامیابیزهره عسگریحسن حسینی منفرد
Electrocatalytic oxidation of nitrite at a terpyridine manganese (II) complex modified carbon past electrode
اکسایش الکتروکاتالیتکی نیتریت روی الکترود خمیر کربن اصلاح شده با کمپلکس ترپیریدین منگنز (II )
JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY Issue 14 (2010-06-15PP. 1547-1553 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  محمدعلی کامیابیامید نریمانیحسن حسینی منفرد
Electrocatalytic oxidation of hydrazine using glassy carbon electrode modified with carbon nanotube and terpyridine manganese(II) complex
اکسایش الکتروکاتالیستی هیدرازین با استفاده از الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله کربن و کمپلکس ترپیریدین منگنز (II)
JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY Issue 644 (2010-04-04PP. 67-73 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  محمد علی کامیابی
Potentiometric determination of acidity constants of some Schiff bases in tetrahydrofuran-water mixtures
تعیین ثابت های اسیدی تعدادی از بازهای شیف در مخلوط های آب تتراهیدروفوران
JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY Issue 64(11) (2009-06-15PP. 1131-1135 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  محمدعلی کامیابیفیروزه آقاجانلو
Electrocatalytic Response of Dopamine at a Carbon Paste Electrode Modified with Ferrocene
پاسخ الکتروکاتالیتیکی دوپامین روی الکترود خمیر کربن اصلاح شده با فرروسن
CROATICA CHEMICA ACTA Issue 82(3) (2009-06-15PP. 599-606 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  محمد علی کامیابی, حسن حسینی منفردعلی مرسلی
Electrocatalytic oxidation of ascorbic acid and simultaneous determination of ascorbic acid and dopamine at a bis(40-(4-pyridyl)-2,20:60,200-terpyridine)iron(II) thiocyanate carbon past modified electrode
اکسایش الکتروکاتالیستی آسکوربیک اسید و تعیین همزمان آسکوربیک اسید و دوپامین روی الکترود اصلاح شده خمیر کربن bis(40-(4-pyridyl)-2,20:60,200-terpyridine)iron(II) thiocyanate
JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY Issue 632 (2009-04-24PP. 170-176 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  حسن حسینی منفردمجید نظریمحمدعلی کامیابیزهره عسگری
Synthesis, Crystal Structure and Electrochemical Studies of a Hydrazone Schiff Base Complex of Titanium(IV)
سنتر ساختار بلور و مطالعات الکتروشیمی کمپلکس باز شیف هیدرازون تیتانیم IV
ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION B-A JOURNAL OF CHEMICAL SCIENCES Issue 64 b (2009-04-03PP. 1-6 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  محمد علی کامیابی
Simultaneous Spectrophotometric Determination of Paracetamol and p-Aminophenol by Using Mean Centering of Ratio Kinetic Profiles
نعیین همزمان اسپکتروفتومتری پارااستامل و پارا - آمینوفنل با استفاده از میانگین هم مرکز شده نسبت پروفایل های سینتیکی
JOURNAL OF THE CHINESE CHEMICAL SOCIETY Issue 56 (2009-02-15PP. 142-149 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  حسن حسینی منفردسیده سمیه صدیقیانمحمدعلی کامیابیpeter mayer
Iron(III) aroylhydrazone complexes: Structure, electrochemical studies and catalytic activity in oxidation of olefins
کمپلکس های آرویل هیدرازون آهن : ساختار ، مطالعات الکتروشیمی و فعالیت کاتالیزوری در اکسایش اولفین
JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL Issue 304 (2009-02-13PP. 139-146 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  محمدعلی کامیابیشیرین شهابیحسن حسینی منفرد
Spectrophotometric and Potentiometric Study of (E)-N'-(2-hydroxy-3-methoxybenzylidene) benzohydrazide with Ferric ion in Methanol-Water Mixture
-
JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA (2008-11-30)  

3.  محمدعلی کامیابیفیروزه آقاجانلو
Electrocatalytic oxidation and determination of nitrite on carbon paste electrode modified with oxovanadium (IV) -4-methyl salophen
-
JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY Issue 614 (2008-06-06PP. 157-165 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  محمدعلی کامیابیشیرین شهابیحسن حسینی منفرد
Electrocatalytic oxidation of Hydrazine at a Cobalt(II) Schiff – Base–Modified Carbon Paste Electrode
-
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY Issue 155 (2008-01-06PP. F8-F12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  حسن حسینی منفردزهرا کلانتری خرمدرهمحمدعلی کامیابیChristoph Janiak
Synthesis, Structural Characterization and Electrochemical Studies of a Nicotinamide-bridged Dinuclear Copper Complex derived form a Tridentate Hydrazone Schiff Base Ligand
-
ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE Issue 633 (2007-06-06PP. 1945-1948 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 64. بابک جلیلیانمعصومه محمدنژادمحمدعلی کامیابی
بهبود رفتار الکتروکاتالیستی ملامین با پلیمریزاسیون مشترک آن برای اکسیداسیون متانول
Enhanced electrocatalytic behavior of melamine by its co-polymerization for oxidation of methanol
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه زنجان, زنجان, 2022-08-23 - 2022-08-25
ملی معتبر 63. جواد عزیزیمعصومه محمدنژادمحمدعلی کامیابی
اکسایش الکتروکاتالیزوری اتانول بر روی ساختار Pt-Co طراحی شده توسط قالب سیلیس به عنوان یک عامل کنترل کننده مورفولوژی
Electrocatalytic oxidation of ethanol on Pt-Co structure designed bySilica template as a morphology-controlling agent
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه زنجان, زنجان, 2022-08-23 - 2022-08-25
ملی معتبر 62. جواد عزیزیمعصومه محمدنژادمحمدعلی کامیابی
ترسیب الکتروشیمیایی نانوذرات PtNi بر روی یک بستر پلیمری برای بررسی کاهش الکتروکاتالیستی اکسیژن در محیط قلیایی
Electrodeposition of PtNi nanoparticles on a polymer substrate to investigate the electrocatalytic reduction of oxygen in the alkaline media
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه زنجان, زنجان, 2022-08-23 - 2022-08-25
ملی معتبر 61. سیدحسین سادات رفیعیبابک جلیلیانهاشم شهروس وندمحمدعلی کامیابی
سنتز هیدروترمال یک مرحله ای بر پایه نیکل چارچوب فلزی آلی برای سیستم دو عملکردی OER / HER
Nickel-based one-pot hydrothermal synthesis with organic-metal framework for OER / HER bi-functional system
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه زنجان, زنجان, 2022-08-23 - 2022-08-25
ملی معتبر 60. بابک جلیلیانسیدحسین سادات رفیعیمحمدعلی کامیابی
سنتز کامپوزیت نیکل و مس به کمک مایکروویو. اثر تقویتی ملامین بر فعالیت الکتروکاتالیستی اکسایش متانول
Microwave assisted synthesis of a nickel-copper composite; promotive effect of melamine on the electrocatalytic activity towards methanol oxidation
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه زنجان, زنجان, 2022-08-23 - 2022-08-25
ملی معتبر 59. لیلا احمدیمحمدعلی کامیابیبهمن فرجمند
استخراج میکرو مایع-مایع به کمک نمک (SA-μ-LLE) داروی ضد افسردگی سرترالین از نمونه های واقعی مختلف و تعیین با اسپکتروفتومتری UV-Vis
Salting-out assisted micro liquid-liquid extraction (SA-μ-LLE) of sertraline antidepressant from different real samples and determination by UV-Vis spectrophotometry
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه زنجان, زنجان, 2022-08-23 - 2022-08-25
ملی معتبر 58. محمدعلی کامیابیمیرکریم هاشمی هریسسلما جدلی
تزئین پلی 4 آمینیتیوفنول با نانوذرات Pd برای اکسیداسیون الکتروکاتالیستی اتانول
Decorating of Poly 4-aminithiophenol with Pd Nanoparticles for Electrocatalytic Oxidation of Ethanol
= پژوهشگاه نیرو, تهران, 2021-02-16 - 2021-02-17
ملی معتبر 57. محمدعلی کامیابیکژال ابراهیمی قراتپهسلما جدلی
افزایش فعالیت الکتروشیمیایی نانوذرات Pt نسبت به اکسیداسیون متانول با استفاده از یک بستر جدید
Enhancement Electrochemical Activity of Pt Nanoparticles toward Methanol Oxidation by Using a New Substrate
= پژوهشگاه نیرو, تهران, 2021-02-16 - 2021-02-17
ملی معتبر 56. محمدعلی کامیابیهدی محمدیانسلما جدلی
بررسی پروفیل های ولتامتری فوم Ni اصلاح شده با کامپوزیت Pt / NiO-GO جهت اکسیداسیون الکتروکاتالیستی متانول
Inspection of Voltammetric Profiles of the Modified Ni Foam with Pt/NiO-GO Composite through Electrocatalytic Oxidation of Methanol
= پژوهشگاه نیرو, تهران, 2021-02-16 - 2021-02-17
ملی معتبر 55. محمدعلی کامیابیعزت اله تدین نصرت ابادسلما جدلی
سنتز و خصوصیات یک کاتالیزور پلیمری مبتنی بر Pt برای اکسیداسیون الکتروکاتالیستی متانول
Synthesis and Characterization of a polymeric Pt-based Catalyst for electrocatalytic oxidation of methanol
= پژوهشگاه نیرو, تهران, 2021-02-16 - 2021-02-17
ملی معتبر 54. محمدعلی کامیابیسلما جدلی
بستر فوم Ni اصلاح شده با آرایه پالادیوم برای عملکرد بالا اکسیداسیون متانول
Pd Arrays Modified Ni Foam Substrate for High Performance Methanol Oxidation
= پژوهشگاه نیرو, تهران, 2021-02-16 - 2021-02-17
ملی معتبر 53. زهرا علیپورمحسن محرم نژادمحمدعلی کامیابی
نانوذرات ZnO روی الکترود فوم نیکلی سه بعدی برای تعیین الکترولومینسانس آموکسی سیلین
ZnO Nanoparticles Anchored 3-D Ni-Foam Electrode for Electrochemiluminescence Determination of Amoxicillin
کنفرانس شیمی فیزیک ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1398/05/29 - 1398/05/31
ملی معتبر 52. محسن محرم نژادزهرا علیپورمحمدعلی کامیابی
الکترود کربن شیشه ای تزئین شده با نانوکامپوزیت برای تعیین همزمان دوپامین و اسید اوریک
Nanocomposite Decorated Glassy Carbon Electrode for Simultaneous Determination of Dopamine and Uric acid
کنفرانس شیمی فیزیک ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1398/05/29 - 1398/05/31
ملی معتبر 51. جواد عزیزیسلما جدلیکژال ابراهیمی قراتپهمحمدعلی کامیابی
تقویت فعالیت الکتروشیمیایی نانوذرات Pt جهت اکسیداسیون متانول با استفاده از بستر جدید
Enhancement electrochemical activity of Pt nanoparticles toward methanol oxidation by using a new substrate
کنفرانس شیمی فیزیک ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1398/05/29 - 1398/05/31
ملی معتبر 50. سلما جدلیجواد عزیزیلیلا شریفی خانقشلاقیمحمدعلی کامیابی
سنتز نانوکامپوزیت دو فلزی بر روی بستر پلیمری برای اکسیداسیون الکتروشیمیایی متانول
Synthesize of bimetallic nanocomposite on the polymeric substrate for the electrochemical oxidation of methanol
کنفرانس شیمی فیزیک ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1398/05/29 - 1398/05/31
ملی معتبر 49. محمدعلی کامیابیعزت اله تدین نصرت ابادسلما جدلیلیلا شریفی خانقشلاقی
یک کامپوزیت پلیمر غیر نجیب به عنوان کاتالیزور مقرون به صرفه در سلول سوختی متانول
A non-noble metal polymeric composite as the cost-effective catalyst in methanol fuel cell
-- دانشگاه زنجان , زنجان, 2018-09-01 - 2018-09-02
ملی معتبر 48. محمدعلی کامیابیلیلا شریفی خانقشلاقیسلما جدلی
نانوذرات پلاتین قرار گرفته روی پلی آنیلین: یک آند کاتالیزوری برای سلول سوختی متانول
Pt nanoparticles supporting on polyaniline: a catalytic anode for methanol fuel cell
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-09-01 - 2018-09-02
ملی معتبر 47. فاطمه یعقوبی سرخنیبهمن فرجمندمحمدعلی کامیابیحسن شایانی جمحامد بهرامی
ترکیب استخراج میکرو مایع-مایع و ولتامتری پالس تغاضلی برای اندازه گیری TBHQ در روغن خوراکی در یک قطره با الکترود کربن شیشه ای آندایز شده
Combination of micro liquid liquid extraction and differential pulse voltammetry for determination of TBHQ in edible oil samples by preanodized glassy carbon electrode in the single drop mode
Biennial Electrochemistry Seminar of Iran ( BESI) انجمن الکتروشیمی ایران, تهران, 2017-11-22 - 2017-11-23
ملی معتبر 46. محمدعلی کامیابیعزت اله تدین نصرت ابادکژال ابراهیمی قراتپه
اکسایش الکتروکاتالیتیکی متانول روی الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با پلی ارتوفنیلن دی آمین و نانو ذرات پلاتین
Electrocatalytic Oxidation of Methanol on a Glassy Carbon modified electrode by Carbon Nanotubes, Poly(4-methyl-orthophenylenediamine) and platinum NanoParticles
Biennial Electrochemistry Seminar of Iran ( BESI) انجمن الکتروشیمی ایران, تهران, 2017-11-22 - 2017-11-23
ملی معتبر 45. محمدعلی کامیابیکژال ابراهیمی قراتپهمحسن محرم نژاد
جایگزینی گالوانی نانوسیم های پلاتین روی فوم 3D-Ni به کمک قالب سیلیکایی برای سل سوختی متانولی
Galvanic replacement of Pt nanowires on 3D-Ni Foam helped with Silica Template for methanol fuel cell
Biennial Electrochemistry Seminar of Iran ( BESI) انجمن الکتروشیمی ایران, تهران, 2017-11-22 - 2017-11-23
ملی معتبر 44. محمدعلی کامیابیهدی محمدیانمحسن محرم نژاد
سنتز هیدروترمال نانو کامپوزیت Pt/NiO/graphene اصلاح شده الکترود کربن شیشه ای و کاربرد آن در الکترواکسایش متانول
A hydrothermal synthesis of porous Pt/NiO/graphene nanocomposite modified glassy carbon electrode and its application in methanol electro-oxidation
Biennial Electrochemistry Seminar of Iran ( BESI) انجمن الکتروشیمی ایران, تهران, 2017-11-22 - 2017-11-23
ملی معتبر 43. محمدعلی کامیابیمحسن محرم نژادهدی محمدیان
حسگر زیستی نورتابی الکتروشیمیایی گلوکز بر پایه الکترود اصلاح شده GOX/Ni(OH)2/Ni foam
A facile electrochemiluminescence glucose biosensor based on GOX/Ni(OH)2/Ni foam modified electrode
Biennial Electrochemistry Seminar of Iran ( BESI) انجمن الکتروشیمی ایران, تهران, 2017-11-22 - 2017-11-23
ملی معتبر 42. فریبا علیرضاییفاطمه سلیمانی بنوتیرحمان بیکسنادر نوشیران زادهمعصومه امامیمحمدعلی کامیابی
احیائ اکسیژن توسط کمپلکس دوهسته ای کبالت در سطح مشترک مایع/مایع
Oxygen Reduction by Bimetallic Cobalt Complex at a Liquid-Liquid interface
Iranian seminar of Analytical Chemistry پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران, تهران, 2016-01-26 - 2016-01-28
ملی معتبر 41. محمدعلی کامیابینسیم حجارینفیسه بابایی
تهیه نانو ساختارهای قالب سیلیکایی فلزی روی ساختار نیکل فوم و کاربرد الکتروشیمیایی
Preparation of mesoporous silica templated metal nanostucture on Ni foam substrate and electrochemical application
کنفرانس ملی زئولیت ایران دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران, 1394/03/06 - 1394/03/07
ملی معتبر 40. محمدعلی کامیابینفیسه بابایینسیم حجاری
سنتز الکتروشیمیایی نانوساختارهای فلزی مزوپور، کاربرد جهت اکسایش الکتروکاتالیزوری متانل
Electrochemical synthesis of mesoprous metal nanostructure; Application for electrocatalytic oxidation of methanol
کنفرانس ملی زئولیت ایران دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران, 1394/03/06 - 1394/03/07
ملی معتبر 39. محمدعلی کامیابیسعیده رشوند
اصلاح سطح کربن شیشه ای با نیکل،4-متیل(1و2-فنیلن دی آمین)؛یک الکتروکاتالیست برای اکسیداسیون متانول
Nikel_poly (4_methyl_1,2_phenylenediamine)_modified glassy carbon electrod; an electrocatalyst for methanol oxidation
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 2015-03-14 - 2015-03-16
ملی معتبر 38. محمدعلی کامیابیلیلا دانشجوی ارشد شیمی طاهری فاطمه سلیمانی بنوتی
تولید هیدروژن پراکسید کاتالیست شده توسط 2و2- دی¬پیریدیل¬آمید
H2O2 generation catalyzed by 2,2'-dipyridylamid at a liquid/liquid interface
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 2015-02-12 - 2015-02-14
ملی معتبر 37. محمدعلی کامیابیفاطمه سلیمانی بنوتی
کاهش اکسیژن جفت شده با پروتون کاتالیست شده توسط فتالوسیانینمس و آهن و نانوذرات طلا در سطح مایع/مایع
Proton-Coupled O2 Reduction Reaction Catalyzed by Iron and Copper Phthalocyanine and Gold Nanoparticles at Liquid/Liquid Interfaces
Biennial Electrochemistry Seminar of Iran ( BESI) دانشگاه علم و صنعت, تهران, 2014-11-26 - 2014-11-27
ملی معتبر 36. محمدعلی کامیابیعلی آقائی
تعیین انتخابی آرسنیک با استفاده از ولتامتری عریان سازی آندی پس از استخراج الکتروغشایی
Selective Determination of Arsenic (III) Using Anodic Stripping Voltammetry after Electromembrane Extraction
Biennial Electrochemistry Seminar of Iran ( BESI) دانشگاه علم و صنعت, تهران, 2014-11-26 - 2014-11-27
ملی معتبر 35. محمدعلی کامیابیمجید احمدی
الکتروکاتالیز اکسیداسیون متانول با استفاده از الکترود شیشه ای اصلاح شده با نانو لوله های کربنی چند دیواره, پلی۱و۸-دی امینونفتالن و کمپلکس نیکل
Nickel–poly (1,8-diaminonaphthalene)/multi-walled carbon nanotubes modified glassy carbon electrode; an electrocatalyst for methanol oxidation
کنفرانس دوسالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه گیلان, رشت, 1393/06/18 - 1393/06/20
ملی معتبر 34. محمدعلی کامیابیفرزانه امیرخانیفاطمه سلیمانی بنوتی
کاهش اکسیژن جفت شده با پروتون در سطح مایع/مایع کاتالیست شده با اکسو وانادیوم-4-متیل سالوفن و نانوذرات طلا
Proton-Coupled Oxygen Reduction at Liquid-Liquid Interfaces Catalyzed by oxovanadium(IV)-4-methyl salophen ([VO(SB)]) and gold nanoparticles
کنفرانس دوسالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه گیلان, رشت, 1393/06/18 - 1393/06/20
ملی معتبر 33. محمدعلی کامیابیشیدا فصیح زاده
تعیین الکتروشیمیایی اسکوربیک اسید در الکترود اصلاح شده با پلی تری فتانترولین کبالت/نانوتیوب
Electrochemical determination of ascorbic acid at poly Co(Phen)3/Carbon -Nanotube-
کنفرانس دوسالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه گیلان, رشت, 1393/06/16 - 1393/06/18
ملی معتبر 32. محمدعلی کامیابینسیم حجاری
حسگر غیر آنزیمی پراکسید هیدروژن براساس نانوذرات الکترودمس بر روی الکترود مغز مداد فعال شده
Non-enzymatic hydrogen peroxide sensor based on copper oxidenano-particles on activated
کنفرانس دوسالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه گیلان, رشت, 1393/06/16 - 1393/06/18
ملی معتبر 31. محمدعلی کامیابینسیم حجاری
فعال سازی ساده الکترود مغز مداد برای اندازه گیری حساس آلاینده محیطی بیس فنول A
Easy activation of pencil graphite electrode for sensitive determination of environmental
کنفرانس دوسالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه گیلان, رشت, 1393/06/16 - 1393/06/18
ملی معتبر 30. محمدعلی کامیابیسارا نیازی
اندازه گیری الکتروشیمیایی مقادیر ناچیز انسولین روی الکترود اصلاح شده با پلی کبالت(فنانترولین)3/کربن نانو تیوب
Electrochemical detection of trace insulin at poly-Co(Phen)3/Carbon - Nanotube-modified Electrodes
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2014-02-25 - 2014-02-27
ملی معتبر 29. مطهره شریفی رادمحمدعلی کامیابی
اکسیداسیون الکترکاتالیتیکی دو پامین و اسکوربیک اسید روی سطح الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با پلی 4 آمینوتیوفنل
Electrocatalytic oxidation of dopamine ascorbic acid.....
کنفرانس شیمی فیزیک ایران دانشگاه تهران, تهران, 1391/06/13 - 1391/06/16
ملی معتبر 28. مطهره شریفی رادمحمدعلی کامیابی
بیوسنسور گلوکز نسل سوم با استفاده از گلوکز اکسید از قرار داده شده روی الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با پلی 4 آمینو تیوفنل
Third generation glucos biosensor using....
کنفرانس شیمی فیزیک ایران دانشگاه تهران, تهران, 1391/06/13 - 1391/06/16
ملی معتبر 27. سیده سمیه صدیقیانحسن حسینی منفردمحمدعلی کامیابی
کمپلکس های باز شیف آهن(III) : سنتز، شناسایی و بررسی های الکترو شیمیایی
Iron(III) Schiff base Complexes: Synthesis, Characterization and Electrochemistry studies
Iranian Inorganic Chemistry Conference دانشگاه شریف, تهران, 2012-08-28 - 2012-08-29
ملی معتبر 26. محمدعلی کامیابیمحدثه قاسمیان
تعیین همزمان آدنین و گوانین با استفاده از الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با nio/mwnts
Simultaneous determination of adenine and glucose using a NIO/MWNTS modified glassy carbon electrode
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر , بهشهر, 2011-10-08 - 2011-10-09
ملی معتبر 25. محمدعلی کامیابیمطهره شریفی راد
یک بیو سنسور جدید گلوکز بر اساس الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با Goxttf-tcnq mwcnt
the direct electron transfer of .....
کنفرانس شیمی ایران دانشگاه همدان, همدان, 1390/06/14 - 1390/06/16
ملی معتبر 24. محمدعلی کامیابیمحسن محرم نژاد
ساخت یک حس گر زیستی جدید گلوکز با استفاده از الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با MWCNT/ TCNQ- TTF/ GOX
A novel glucose biosensor based on a glassy carbon electrode modified with GOx/TTF-TCNQ/MWCNT
کنگره شیمی دانشگاه همدان, همدان, 1390/06/05 - 1390/06/07
ملی معتبر 23. محمدعلی کامیابیمطهره شریفی راد
انتقال مستقیم الکترون گلوکز اکسیداز و حس گر زیستی گلوکز با استفادهاز الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده باMWCNT/POLY-4-Aminothiophenol/ glutaraldehydie
The direct electron transfer of glucose oxidase and glucose biosensor based on MWCNT/ POLY -4- Aminothiophenol/glutaraldehydie
همایش شیمی ایران دانشگاه بو علی سینا همدان, همدان, 1390/06/05 - 1390/06/07
ملی معتبر 22. محمدعلی کامیابیاعظم خدائی
ساخت یک حس گر نورتابی الکتروشیمیایی گلوکز با استفاده از الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده GOC/NIO/MWCNT
Fabrication of a novel electrochemiluminescence glucose biosensor using goc/nio/mwcnt modified glassy carbon electrode
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 2011-05-18 - 2011-05-20
سایر 21. محمدعلی کامیابینسیم حجاری
الکترود اصلاح شده بر اساس نانو ذرات و آنزیم برای حسگر زیستی گلوکز
-
Nanotechnology Student Conferenceٰٰ دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 2011-03-03 - 2011-03-04
ملی معتبر 20. محمدعلی کامیابینجیبه رحمانیانفرزانه امیرخانی
اکسیداسیون الکتروکاتالیتیکی و تعیین لوودوپا روی الکترود خمیر کربن اصلاح شده با پلی -2-6- دی آمینو پیریدین
-
کنفرانس دوسالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه یزد, یزد, 1389/11/02 - 1389/11/04
ملی معتبر 19. محمدعلی کامیابینجیبه رحمانیانمریم فلاح عباسی
تعیین الکتروکاتالیتیکی انسولین روی الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با mwcnts و اکسی وانادیوم (iv) -4- متیل سالوفن
-
کنفرانس دوسالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه یزد, یزد, 1389/11/02 - 1389/11/04
ملی معتبر 18. محمدعلی کامیابینسیم حجاری
انتقال مستقیم الکترون گلوکز اکسیداز روی سطح الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانو لوله های کربنی و الکتروپلیمره شده 6-2-دی آمینو پیریدین
-
کنفرانس دوسالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه یزد, یزد, 1389/11/02 - 1389/11/04
ملی معتبر 17. محمدعلی کامیابیمریم فلاح عباسیامید نریمانی
اکسیش الکتروکاتالیتیکی و تعیین ولتامتری نیتریت روی سطح الکترود اصلاح شده کربن سرامیک
-
کنفرانس دوسالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه یزد, یزد, 1389/11/02 - 1389/11/04
ملی معتبر 16. محمدعلی کامیابیفاطمه سلیمانی بنوتی
تعیین ولتامتری ثابت های کمپلکس کادمیم با دی آلیل دی سولفید با تکنیک های الکتروشیمی : مدال های سخت و نرم
Voltammetry determination of stability constants of cadmium complexes with diallyl disulfide by electroanalytical technique: herd and soft-modeling approaches
سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران دانشگاه ارومیه , ارومیه, 1388/09/10 - 1388/09/13
ملی معتبر 15. محمدعلی کامیابیفیروزه آقاجانلو
تعیین انتخابی دوپامین روی الکترود خمیر کربن اصلاح شده با فرروسن
Selective detection of dopamine on ferrocene modified carbon paste electrode
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه بوعلی سینا-همدان, همدان, 2009-07-28 - 2009-07-30
ملی معتبر 14. محمدعلی کامیابیامید نریمانی
اکسیداسیون الکتروکاتالیزوری هیدرازین روی الکترود کربن شیشه¬ای اصلاح شده با کمپلکس پیریدینترپیریدین استات بیس(متانل)منگنز (II) و مالتی والو کربن نانو تیوب
Electrocatalytic oxidation of hydrazine on a glassy carbon electrode modified with pyridinterpyridin acetate bis(methanol) manganese(II)¬complex and multi-wall carbon nanotubes
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه بوعلی سینا-همدان, همدان, 2009-07-28 - 2009-07-30
ملی معتبر 13. محمدعلی کامیابیشیرین شهابیحسن حسینی منفرد
مطالعه اسپکتروفتومتری و پتانسیومتری E ان-(2-هیدروکسی-3-متوکسی بنزیلیدین) بنزوهیدرازید با یون فریک در مخلوط متانل- آب
Spectrophotometric and potentiometric study of (E)-N-(2-hydroxy-3-methoxybenzylidene) benzohydrazide with a ferric ion in the methanol-water mixture
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه بوعلی سینا-همدان, همدان, 2009-07-28 - 2009-07-30
ملی معتبر 12. محمدعلی کامیابیهادی کاهه
تعیین الکتروکاتالیزوری اوریک اسید، دوپامین و اسکوربیک اسید در یک نمونه روی سطح الکترود خمیر کربن اصلاح شده با فیلم 4-متیل -1و2- پلی فنیلن دی آمین
Electrocatalytic determination of uric acid, dopamine and ascorbic acid in the same sample at the surface of a carbon paste electrode modified with poly 4- methyl-1,2-phenylendiamine films
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه بوعلی سینا-همدان, همدان, 2009-07-28 - 2009-07-30
ملی معتبر 11. محمدعلی کامیابیزهره عسگریحسن حسینی منفرد
اکسایش الکتروکاتالیستی یون نیتریت روی الکترود خمیری کربن اصلاح شده با آکواآزیدونیتراتوپیریدینترپیریدین منگنز(II)
Electrocatalytic oxidation of nitrite ion on a carbon paste electrode modified with aqua azidonitratopyridineterpyridine manganese(II)
Iranian Inorganic Chemistry Conference دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2009-05-13 - 2009-05-14
ملی معتبر 10. حسن حسینی منفردمحمد زینل خانیمحمدعلی کامیابی
کمپللکس های باز شیف منگنز: برسی الکتروشیمی و فعالیت کاتالیستی در اکسایش اولفین ها
Manganese(II) Schiff base complexes: electrochemical studies and catalytic activity in oxidation of olefins
Iranian Inorganic Chemistry Conference دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2009-05-13 - 2009-05-14
ملی معتبر 9. محمدعلی کامیابیزهره عسگریحسن حسینی منفرد
اکسیداسیون الکتروکاتالیزوری یون نیتریت روی اکترود خمیر کربن اصلاح شده با اکو ازیتونیتراتو پیریدین ترپیریدین منگنز (II)
Electrocatalytic oxidation of nitrite ion on a carbon paste electrode modified with aqua azidonitrato pyridinterpyridin manganese (II)
Iranian Inorganic Chemistry Conference دانشگاه اصفهان, اصفهان, 2009-05-13 - 2009-05-14
ملی معتبر 8. محمدعلی کامیابیزهره عسگریحسن حسینی منفرد
تعیین همزمان اسکوربیک اسید و دوپامین روی الکترود خمیر کربن اصلاح شده با کمپلکس بیس (4-(4-پیریدیل) 2و2، 6و2- ترپیریدین) آهن (II) تیوسیانات
Simultaneous determination of ascorbic acid and dopamine at a bis(4-(4-pyridyl)2,2’:6’,2’-terpyridine)iron(II) thiocyanate carbon past modified electrode
Biennial Electrochemistry Seminar of Iran ( BESI) دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 2009-05-07 - 2009-05-08
ملی معتبر 7. محمدعلی کامیابیامید نریمانیحسن حسینی منفرد
اکسیداسیون الکتروکاتالیزوری نیتریت روی الکترود کربن شیشه¬ای اصلاح شده با کمپلکس اکو ازیدو نیتراتو پیریدین¬ترپیریدین منگنز (II) و مالتی والو کربن نانوتیوب
Electrocatalytic oxidation of nitrite on a glassy carbon electrode modified with aqua azido nitrato pyridinterpyridin manganese(II) complex and multi-wall carbon nanotubes
Biennial Electrochemistry Seminar of Iran ( BESI) دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 2009-05-07 - 2009-05-08
ملی معتبر 6. زهرا کلانتری خرمدرهحسن حسینی منفردمحمدعلی کامیابی
-
Synthesis and Electrochemical studies of Cu(II) Schiff Bases Coordination Polymers
Iranian seminar of Analytical Chemistry شیراز, 2007-02-27 - 2007-03-01
ملی معتبر 5. حسن حسینی منفردمحمدعلی کامیابی
-
Soft –and Hard – Modeling Approaches for the Determination of Stability Constants of Cobalt (II) Schiff Base System by Voltammetry
Iranian seminar of Analytical Chemistry شیراز, 2007-02-27 - 2007-03-01
ملی معتبر 4. ا فرهنگ‌نیا محمدعلی کامیابی
-
Simultaneous Spectrophotometric Determination of Paracetamol and P-Aminophenol by Using Mean Centering of Ratio Kinetic Profile
Iranian seminar of Analytical Chemistry شیراز, 2007-02-27 - 2007-03-01
ملی معتبر 3. ا عبدالهیآزاده گلشنیمحمدعلی کامیابی
-
Specterophotometric Study of Second –Order Reaction Kinetics by Rank Annihilation Based Methods
Iranian seminar of Analytical Chemistry شیراز, 2007-02-27 - 2007-03-01
ملی معتبر 2. شیرین شهابیمحمدعلی کامیابیحسن حسینی منفرد
-
Electrocatalytic Oxidation of Hydrazine at a Cobalt(II) Schiff Base Modified Carbon Paste Electrode
Iranian seminar of Analytical Chemistry شیراز, 2007-02-27 - 2007-03-01
ملی معتبر 1. فیروزه آقاجانلومحمدعلی کامیابی
-
Electrocatalytic Oxidation of Nitrite Ion on a Carbon paste Electrode Modified by Oxovanadium(IV)-4- Methylsalophen
Iranian seminar of Analytical Chemistry شیراز, 2007-02-24 - 2007-03-01