خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:38748   بروزرسانی: 23-11-1394

Mohammad Ali Kamyabi
محمد علی کامیابی
دانشیار

پست الکترونيکی
kamyabi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/kamyabi-ali

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2617

فکس
   +98 (0) 24 3228 3203

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم---، گروه شيمي ---، صندوق پستی 45371-3811 -313